• Landstinget ska kännetecknas av förtroende

  Förtroende för hälso- och sjukvård är a och o för att du som medborgare ska känna trygghet vid ohälsa eller sjukdom. Därför har vi sex partier i Vårdalliansen som mål att Landstinget Västernorrland till 2014 ska vara ett av de fem bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

  Vi satsar nu extra resurser på att öka patientsäkerheten inom vården. Genom att förhindra till exempel felmedicinering, infektioner, smittspridning, fallskador och liggsår i samband med sjukhusvistelse, kan mycket onödigt mänskligt lidande och därmed också mycket onödig och kostsam extra vård undvikas. Nya metoder och modern teknik för säkrare hantering av patientinformation och identitet införs. Den högre säkerhet som uppnås gör att vi även kan få extra statliga bidrag.

  Medarbetarnas insatser och kompetens är landstingets viktigaste resurs! Arbetsmiljöfrågorna står under hård press men med stöd av ombyggnationer och förbättringar av till exempel akutmottagningarna i Sundsvall och Örnsköldsvik kommer viktiga förbättringar på plats. I och med de stora nedskärningarna har det skett en drastisk förändring i vårdplats- och bemanningssituationen på våra sjukhus. Översyn av situationen har gjorts respektive pågår. Det kontinuerliga förbättringsarbetet, som är en förutsättning för bibehållen vårdkvalitet och patientsäkerhet trots genomförda besparingar, är högt prioriterat.

  Ekonomi i balans är en förutsättning för förtroende. Vi ser även här förbättringar och tidigare stora underskott vänds nu i överskott. God ekonomisk hushållning kan uppnås 2014, då vi beräknas nå ett överskott på ca 150 miljoner. Men det kräver följsamhet mot budget och återhållsamhet. Under hösten genomförs budgetarbete inom nämnder och styrelsen, som blir mer detaljerat och förankrat än på flera decennier. Även oppositionen deltar i det arbetet vilket är en styrka. Detta är ett nytt sätt att arbeta inom vårt landsting vilket vi tror kommer att ge resultat.

  Den internationella ekonomiska oro som uppstått under 2011, innebär tyvärr att även Landstinget Västernorrland får räkna med sämre ekonomiska utsikter. Exakt på vilket sätt är ännu för tidigt att bedöma. Behovet av en tydlig och fast ledning kvarstår och Vårdalliansen kommer att hålla den kursen.

  Vårdalliansen vill att bilden av landstinget ska kännetecknas av förtroende. Det är positivt att medias spegling numera även är präglad av samarbete och utveckling i kontrast mot tidigare bråk och konflikter. Tydlig ledning och styrning ger resultat. Vi hoppas du som medborgare märker att köerna är kortare och att vården ges i tid enligt vårdgarantin. Ännu återstår mycket men inriktningen är klar: Landstinget Västernorrland är på väg mot en position som är mer välskött och effektivt än på många år, och på väg mot ökat förtroende.

  Vårdalliansen

  Per Wahlberg (M)
  Ingeborg Viksten (FP)
  Sverker Ågren (KD)
  Jacomina Beertema (M)
  Eva Andersson (MP)
  Hans Hedlund (C)
  Yvonne Sundqvist (SJVP)


  Ekonomi/skatter · Personal | arbetsmiljö · bemanning · förtroende · Sverker Ågren · patientsäkerhet · Vårdalliansen