• Motion om sjukvårdintegerad farmaci ansågs besvarad

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 117:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 23 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt om farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (sid 319-322 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Landstingsfullmäktige beslutade

  • att härmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt.


  Personal | apotekare · farmaceut · farmaci · kompetens · Mona Hammarstedt · motionsbeslut