• Motion: Sjukvårdsintegrerad farmaci

  Farmaceuterna är samhällets läkemedelsexperter vars huvuduppgift är att förmedla kunskap om läkemedel till patienter och vårdpersonal. Tyvärr är farmaceuten osynlig i dagens svenska sjukvård. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci erbjuder i större utsträckning än vad som sker idag.

  I Storbritannien, USA och Tyskland, länder som ligger långt framme inom klinisk farmaci är många anställda vid sjukhus. De utgör en lika etablerad personalgrupp som läkare och sjuksköterskor. Farmaceuter kan ha regelbundna genomgångar av patienternas läkemedelsbehandling och bidrar med professionell rådgivning.

  I England har man till och med ambitioner att ge farmaceuter behörighet att förskriva vissa läkemedel och i Tyskland har apotekarutbildningen nyligen byggts på med en sex månader lång praktik på klinik, följd av examination i farmaci.

  Ett samarbete med andra vårdprofessioner på vårdcentraler och sjukhus bör kunna utvecklas, där läkaren har det övergripande patient- och kliniska ansvaret. Farmaceuten arbetar alltså på läkarens uppdrag i vårdteamet.

  Farmaceutens roll blir att exponera sina farmaceutiska kunskaper genom att arbeta med att hitta och förebygga läkemedelsrelaterade problem samt delvis ansvara för läkemedelsgenomgångar och utbildning av andra vårdprofessioner. På så sätt kommer farmaceuten att vara en berikande faktor och ha en stödjande funktion i sjukvården. Farmaceuten kommer också att avlasta och underlätta läkarens och sjuksköterskans vardag.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkas

  • att landstinget utreder hur farmaceuten kan utnyttjas i vården för att uppnå en förbättrad läkemedelshantering i enlighet med motionens intentioner.

  2009-02-10

  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland
  Mona Hammarstedt


  Personal | apotekare · farmaceut · kompetens · Mona Hammarstedt · motion