• Utbilda i första hjälpen till psykisk hälsa

  Det är med oro man läser i media om den psykiska ohälsans utbredning i länet. Undersökningar visar att tre av fyra i Sverige har själv upplevt eller vet någon som lever med psykisk ohälsa. Trots detta diskrimineras många människor dagligen.

  Människor med psykisk ohälsa har också svårare att söka vård vilket leder till högre dödlighet i folksjukdomar såsom cancer, hjärtinfarkter och stroke. Psykisk ohälsa kan också leda till självmordsförsök och självmord. Antalet självmord i Västernorrlands län 2014 var 32.

  Ett sätt att möta detta är att använda sig av ”Första hjälpen till psykisk hälsa” som är ett utbildningsprogram som utvecklades 2001 i Australien under namnet ”Mental Health First Aid” (MHFA). Syftet med utbildningsprogrammet är öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukdom och göra det lättare för medmänniskor att snabbt komma med stöd och hjälp. Programmet finns även i en särskild variant riktat mot ungdomar 12–18 år.

  Kristdemokraterna har genom en motion i regionfullmäktige föreslagit att det skapas ett utbildningsprogram för hela Västernorrlands län. Nuvarande majoritet i landstinget med Socialdemokraterna i spetsen har tyvärr visat på ett svalt intresse för detta så viktiga område. Vi kristdemokrater kommer däremot fortsätta kämpa vidare för att lyfta frågor kring barn, ungdomars och vuxnas psykiska ohälsa.

  Mona Hammarstedt (KD)
  Gruppledare för Kristdemokraterna i landstingsfullmäktige


  Psykiatri | insändare · MHFA · Mona Hammarstedt · psykisk ohälsa