• Svar på interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hiinder för vård och behandling:

  1. Är 300 kronor en ändamålsenlig nivå för besöksavgift för unga vuxna i behov av specialistkontakt inom psykiatrin?

  Att höga besöksavgifter eller avgifter över huvudtaget, kan leda till att man avstår från behandling, kan gälla alla typer av behandling oavsett ålder. Det är skälet till att viss behandling är kostnadsfri eller starkt subventionerad, vilket framgår av interpellationen.

  Chefsöverläkare/motsvarande kan med stöd av hälso-  och sjukvårdsdelegationens (HSD) beslut från den 30 maj 1996, § 59, om förändring av patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård, själv besluta att vissa patienter befrias från patientavgift. I beslutets bilaga 12 förtydligas att landstinget har beslutat att vissa behandlingar ska vara avgiftsfria för patienten. Där ingår vissa behandlingar inom den psykiatriska vården och detta oavsett ålder.

  För gruppen unga vuxna, som interpellationen tar upp, finns möjligheten att söka ungdomsmottagningarna gratis. Den övre åldergränsen varierar dock mellan kommunerna i Västernorrland, vilket i sig är värt att fundera över. Väl medveten om att ungdomsmottagningarna inte ger specialistvård, är dessa mottagningar ett tillgängligt och bra alternativ om man tvekar inför specialistpsykiatrin, även av andra skäl än avgiften.

  2. Finns tillförlitliga undersökningar som visar att nuvarande avgifter inte hindrar unga vuxna att få den behandling inom psykiatrin som de behöver?

  Nej, det finns inga tillförlitliga undersökningar om detta.

  3. Är nuvarande nivå på besöksavgiften för unga vuxna 20-25 år i psykiatrisk vård en väl avvägd nivå med tanke på landstingets prioritering av psykiatrin?

  Med hänvisning till svaret på fråga 1, om möjlighet till avgiftsbefrielse och alternativa möjligheter till stöd, menar jag att detta ger uttryck för en prioritering av den grupp unga vuxna som är i behov av stöd/behandling.

  Härnösand den 16 juni 2005

  Lennart Johansson
  Ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Eva Goës, Anders Kempe och Yngve Nilsson.


  Psykiatri | interpellationssvar · Sverker Ågren · unga vuxna