• Svar på interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras:

  Landstinget har hittils betalat läkarens lön vid frånvaro för deltagande i konferenser/utbildningar som anordnas av läkemedelsföretagen. Det nya är att landstinget beslutat att minimum 50 % av kostnader för resa, kost och logi ska betalas av landstinget medan konferensavgiften helt kan bekostas av läkemedelsföretagen.

  Anslag för utbildningar av alla personal ska liksom tidigare generellt finnas budgeterade inom respektive verksamhet/basenhet. Inom förvaltningarnas personalkostnadsram för nödvändiga prioriteringar/omprioriteringar göras utfirån prövade behov av fortbildning av läkare.

  Vad avser läkare finns redan sedan några år tillbaka för vissa läkargrupper ett utbildningsanslag, vilket bör täcka även de konferenser/utbildningar som läkemedelsföretagen kommer att anordna.

  Vidareutbildning av läkare i slutenvård har finanierats via driftbudget, donationsfonder och intäkter som läkemedelsprövningar inbringat till respektive klinik och som till stor del använts till internationella konferenser och utbildningar som läkemedelsföretagen anordnat. Vi räknar med att så även ska kunna vara fallet i framtiden, men att vissa ytterligare medel kommer att behöva skjutas till från landstinget.

  Landstinget har sedan flera år tillbaka sammanlagt till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i budgetarna lagt ut 1,0 mkr, avsedda särskilt att användas för deltagande i konferenser/utbildningar anordnade av läkemedelsföretagen. Ytterliggare landstingsfinansierad fortbildning sker via t.ex. anslaget till Läkemedelskommittén och primärvårdens Forte-grupp.

  Vi, liksom andra landsting, har under åren tyvärr inte haft tillräcklig kunskap om läkarnas fortbildningsbehov och i vilken omfattning gdetta behov täckts genom deltagande i olika konferenser/utbildningar anordnade av läkemedelsföretagen. Främsta orsaken är att en nationell plan för fortbildning saknas. I interpellationen ställs frågan ”Hur kan efterfrågan av kompetenshöjning anses uttrycka det verkliga och motiverade behovet av sådan?”. Det är just denna fråga vi själva ställt oss. Bl.a. i södra regionen har man retroaktivt försökt kartlägga omfattningen av olika former av extern fortbildning som skett sista året och dess finansiering. Arbetet bedöms som mycket tidskrävande och gav ofullständiga kunskaper om fortbildningsbehovet och hur det i detalj finansierades. Någon sådan genomgång planeras därför ej i vårt landsting. Ytterligare skäl är tveksamhet om vad detta deltagande på konferenser/utbildningar skulle återspegla av det verkliga utbildningsbehovet.

  Hittills har den del av fortbildningen som finansierats av industrin ur ett landstingsperspektiv till icke oväsentlig del varit ”en fri nyttighet”. Med det nya avtalet blir det inte längre så, varför en mera noggrann bedömning av nyttan säkert kommer att ske av berörd verksamhetschef. Vi vill därför noga under detta år följa vilka konferenser/utbildningar som bedöms som viktiga och pröva oss fram till en ekonomisk nivå som kan tillgodose en god kunskapsutveckling för våra läkare och annan personal. Grunden för bedömningen av utbildningsbehovet måste dock i första hand vara den individuella utvecklingsplan som ska tas fram i dialog mellan verksamhetschef och medarbetare inom ramen för medarbetarsamtalen. Landstingets mål bör också vara att successivt ta över och driva fortbildningen i egen regi där så kan ske, t.ex. inom ramen för det regionala samarbetet.

  Jag vill också uppmärksamma det arbete som bedrivs av vår läkemedelskommitté, bl.a. i samarbete med övriga läkemedelskommittéer i Norra sjukvårdsregionen för att även finna egna vägar att tillgodose kunskapsbehovet. Således anordnade läkemedelskommittéerna i Norra regionen den 1-2 februari i år i Umeå en konferens kring ämnet ”EBM-baserade diskussioner kring modern läkemdelsbehandling”. Från hela Norra regionen deltog över 250 läkare, varav cirka 60 från Västernorrland. Dessutom har vår egen läkemedelskommitté för innevarande år planerat in ett flertal egna konferenser/utbildningar inom läkemedelsområdet riktade till läkare och annan personal. Årligen avsätter vår egen läkemedelskommitté cirka 850 000 kronor för sådan oberoende läkemedelsutbildning, riktad till såväl läkare som sjuksköterskor.

  Härnösand den 24 februari 2005

  Lennart Johansson
  Ordförande i personaldelegationen


  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärendde yttrade sig Sverker Ågren, Lennart Johansson, Gun Engquist-Öhman och Jarl Strömbäck.


  Personal | fortbildning · interpellationssvar · kompetens · läkare · Sverker Ågren