• Svar på interpellation om Norrgården i Härnösand

  Svar på interpellation från Sverker Ågren (kd) om avveckling av psykiatriavdelningen Norrgården i Härnösand våren 2007: Var tog de unga med psykossjukdomar vägen sedan?

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren:

  Vid tiden för beslut om avveckling av verksamheten vid Norrgården var fem personer inskrivna där. Under våren 2007 arbetade personalen med individuella lösningar för varje person i samverkan med deras hemkommuner. Dokumentation finns i varje patients journal. På grund av det fåtal patienter detta rör och att dessa uppgifter är sekretessbelagda är det inte möjlig att här gå in på hur lösningarna ser ut, eftersom det riskerar avslöja vilka individer det handlar om.

  I interpellationen påstås det felaktigt att det inte finns någon dokumentation av hur nedläggningen genomfördes. Dokumentation avseende avveckling finns i protokoll från basenhetsråd och lokalt personalråd. För patienternas del finns således dokumentation i patientjournalerna. För personalens del skedde individuella lösningar med bland annat omplaceringar. Några valde att sluta. Även här är dokumentationen individuell.

  Vad det gäller frågan om storleken på den netto besparing som uppnåddes med nedläggelsen av Norrgården kan jag konstatera att en fortsatt drift av Norrgården skulle idag innebära en nettokostnad, med uppräkningar, på cirka 5.8 mnkr. Jämförelsen har gjorts mellan 2006 (sista helår som verksamhet drevs vid Norrgården) och idag. Nettokostnaden för Norrgården var totalt 5 426 000 kr år 2006, en kostnad som inte finns år 2008.

  Ewa Söderberg (s)
  Landstingsstyrelsens ordförande


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 22-23 oktober 2008 § 163: Sverker Ågren tackade för svaret. I detta ärende yttrade sig även Gun Olofsson, Erica Sahlin, Jarl Strömbäck, Lars-Olof Olsson, Benny Eriksson och Eva Bylund.


  Bilden överst: Norrgården på Vårsta Diakoni i Härnösand den 31 juli 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Psykiatri | Härnösand · interpellationssvar · Norrgården · Sverker Ågren