• Svar på interpellation om rapport som kritiserar läkare

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning:

  Tidigare var det Försäkringskassan som anordnade utbildningar i Socialförsäkringsmedicin för läkare. Två gånger om året har AT-läkare fått 1-2 dagar kurser i ämnet.

  Mellan 2003-2005 genomgick merparten av familjeläkarna i länet dessa kurser, samt några sjukhusläkare. Trots detta är fortsatt utbildning av stor vikt och är en del av det treårsprojekt som startade hösten 2006 med hjälp av specialdestinerade regerings-anslag. Redan ett år tidigare började landstinget agera i frågan på grund av att Socialstyrelsens inspektion av sjukskrivningsrutinerna inom landets primärvård visade nedslående resultat. Emellertid är det inte bara utbildning av läkarna som är behövlig, också sjuksköterskor och paramedicinsk personal är i behov av vidareutbildning.

  Viktiga delar i detta arbete är bildandet av en Sjukskrivningskommitté, utvärdering av sjukskrivningsrutiner samt en fungerande ledningsstruktur. Utökande av beteendevetenskaplig kompetens i Primärvården ingår också.

  Från centralt håll kommer beslutsstöd för sjukskrivning, det vill säga en sorts normativ instruktion till hjälp för läkaren. Varje del av Sjukskrivningsprocessprojektet skall utvärderas. Till hjälp kommer bland annat att finnas Folkhälsocentrum samt forskare vid Försäkringskassan.

  På frågan om enskilda som på grund av brister i intyg gått miste om sjukpenning kan få någon form av kompensation eller förmån från Landstinget blir svaret nej, det kan de inte. Läkarens utlåtande utgör ett underlag för beslut om rätt till sjukpenning och är en del i den process som föregår ett beslut om sjukersättning. Att införa nya ersättningssystem, utöver patientförsäkringen, där det ekonomiska ansvaret läggs på en länk i kedjan är inte rimligt.

  Härnösand den 25 oktober 2007

  Ewa Söderberg
  Landstingsstyrelsens ordförande


  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktige 24-25 oktober 2007 § 133:

  Sverker Ågren tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Ewa Söderberg.


  Personal | Forsäkringskassan · interpellationssvar · kompetens · läkare · sjukskrivning · Sverker Ågren