• Vitbok kan förbättra psykiatrin

  Vid landstingsmötet den 23 februari krävde jag en utvärdering, en vitbok, om psykiatrin. Det behövs en förutsättningslös och opartisk genomgång av utvecklingen under ett decennium som blev en förlorad tid för psykiatrin. Trots genomslag för nya effektiva antidepressiva läkemedel och friare vårdformer m.m. har länet har drabbats av ökande psykisk ohälsa samt alarmerande höga sjukskrivningstal. Barn- och ungdomspsykiatrin har, oaktat vissa förstärkningar, enorma väntetider. Det saknas motstycke i den moderna hälso- och sjukvårdshistorien. Därför behövs en vitbok!

  Drygt 863 000 personer, det vill säga 10 procent av befolkningen, vårdades någon gång inneliggande på sjukhus under 2003. 20 procent av den sammanlagda vårdtiden på 9,1 miljoner dagar avsåg psykiatrisk vård.

  Sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa har ökat dramatiskt, från år 2000 till 2003 kan vi se en fördubbling i Västernorrland. Psykisk ohälsa och missbruk är den största orsaken till självmord.

  När vi under 90-talet stängde vårdavdelningar och akutmottagningar i vårt län var kritiken närmast ohörbar. Den politiska debatt handlade om de nya mobila teamen skulle hinna börja fungera innan vi stängde avdelningar och skickade hem patienterna. Vi var några få politiker som vara oroliga över att det inte skulle fungera bra. Mer kloka förslag att renodla landstingets ansvar inom psykiatrin till den akuta och specialiserade vården, fördes också fram. Så kom vi att överföra en stor del av den övriga verksamheten till kommunerna. Det saknades inte goda förutsättningar för framgång för Psyk-ädel som reformen ibland kallades:

  • Bra och tydliga avtal med kommunerna när vi lämnade över ansvar för stora delar av den icke akuta vården
  • Gemensamma utbildningar med kommunernas personal
  • Vissa nya grepp i landstingets organisationen med mobila team

  Men ändå blev resultatet förödande! Utsatthet och isolering för vissa medan andra drabbades av underbemannade mottagningar eller ingen mottagning alls.

  Idag medverkar regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton i en konferens i Ramsele om psykiatrin. När jag senast lyssnade på Milton sa han bl.a. följande: Situationen inom psykiatrin är inte acceptabel! Brist på vårdplatser. Metoder som inte baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet finns kvar på många håll. Jämförelser mellan olika verksamheter är sällsynta och kvalitetsutvecklingen går långsamt.

  Inför den upprustning som nu förestår sedan regeringen erbjuder stöd till landsting och kommuner, kan en vitbok ge ett viktigt bidrag till att inte gamla misstag upprepas.

  Sverker Ågren, gruppledare (kd) Landstinget Västernorrland


  Psykiatri | mobila team · Sverker Ågren · vitbok