• Yttrande över motion om sänkt besöksavgift

  Yttrande över motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Goës (mp) om sänkt besöksavgift inom psykiatrin för unga vuxna

  Motionen var uppe till behandling vid landstingsfullmäktiges möte i februari 2006 men återremitterades.

  Motionärerna vill reducera, alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Bakgrunden till förslaget är det växande problemet med psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 år.

  I Landstinget Västernorrland finns sedan tidigare möjligheter för chefsöverläkare att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården. Denna möjlighet fastställdes vid hälso- och sjukvårdsdelegationens (HSD) möte den 30 maj 1996. Således kan avgiftsbefrielse ges till dem inom gruppen unga vuxna som enligt bedömning är i behov av detta stöd. Landstingsstyrelsen ser därför inget generellt behov av att avskaffa besöksavgifterna.

  Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

  • att avslå motionen

  Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 8 april 2008 reserverade sig Jacomina Beertema (m) och Roger Fastesson (m) till förmån för motionen.


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 23 april 2008 § 57:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingssstyrelsens förslag i ärende nr 16 på föredragningslistan angående motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Andersson (mp) om besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna (sid 299-300 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen yrkade Ewa Söderberg bifall till landstingsstyrelsens förslag att landstingsfullmäktige beslutar

  • att avslå motionen

  Jacomina Beertema och Sverker Ågren yrkade bifall till motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Ewa Söderberg förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  Mot beslutet reserverade sig .., Roger Boork, Mona Hammarstedt, Sverker Ågren, Mona Lundqvist och Maude Westman.


  Psykiatri | Berit Andersson · motionsyttrande · besöksavgifter