• Yttrande över motion om sjukvårdintegrerad farmaci

  Yttrande över motion från Mona Hammarstedt (KD) om Farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci:

  Vi delar motionsställarens uppfattning om att farmaceuter i Sverige är relativt osynliga i dagens sjukvård. Vi håller också med om att läkemedelshanteringen kan ytterligare kvalitetssäkras om farmaceuter med rätt kompetens är mer integrerade i vårdkedjan.

  I Sverige innefattar begreppet farmaceut flera yrkesgrupper som apotekare, farmacie magister och receptarie. Idag har apotekare en 5-årig universitetsutbildning, medan farmacie magister- och receptarieutbildningarna omfattar 4 respektive 3 år på högskola/universitet. I de flesta länder finns endast yrkesgruppen apotekare, varför begreppet farmaceut då likställs med yrket apotekare. I fallet med sjukvårdsintegrerad farmaci är det alltså inte nödvändigt att det endast handlar om apotekare, men vid internationella jämförelser är denna vetskap viktig.

  Det är svårt att göra direkta jämförelser med andra länder eftersom alla har sina egna sjukvårdssystem och rutiner. Yrkesgrupper i olika länder har inte exakt likadana arbetsuppgifter, kompetens och ansvar. Många apotekare och sjukvårdsföreträdare i Sverige har gjort studiebesök i andra länder och auskulterat på sjukhus som har farmaceuter mer integrerade i verksamheten. Det har dock varit svårt att direkt applicera arbetssätten på svenska förhållanden.

  Att arbeta som klinisk farmaceut kräver kompetens utöver den som ges i grundutbildningen. För detta arbete är det inte nödvändigt med en formell specifik kompetens, men vi har sedan några år i Sverige en nationell vidareutbildning i klinisk farmaci. För att söka denna utbildning ska personen vara apotekare eller farmacie magister. Det är för närvarande ett fåtal farmaceuter som har genomgått denna utbildning. Det tar också tid att integrera en ny yrkeskategori. Farmaceuten måste bli accepterad som ny aktör, måste visa att den nya kompetensen ger en kvalitetshöjning och att det är värt den extra kostnaden.

  I Västernorrland har vi mångårig erfarenhet av att samarbeta med farmaceuter, främst inom avtal mellan Landstinget Västernorrland och Apoteket AB. Farmaceuter medverkar bl.a. i olika expertgrupper och arbetar som informationsapotekare, men vi har också haft flertalet sjukvårdsintegrerade projekt, t.ex. läkemedelsgenomgångar på sjukhem och för hemmaboende patienter och på medicinklinik och akutgeriatrisk klinik tillsammans med apotekare. Hittills har detta sjukvårdsintegrerade arbete påverkat det dagliga vårdarbetet i liten skala. Det mesta talar för att mer systematiska insatser skulle få ett ökat genomslag.

  Landstinget Västernorrland har liksom många andra landsting i Sverige börjat anställa apotekare. Första januari 2009 anställdes i ledningsstaben en apotekare med primärvårdsinriktning. I dagarna har ytterligare en apotekare med sjukhusinriktning anställts i ledningsstaben. Den apotekaren kommer bl.a. vara med i utvecklingsarbetet med läkemedelsupphandlingar, leveransflöden och lagerhållning på våra sjukhus, men också samordna det farmaceutiska utvecklingsarbetet.

  Nästa planerade steg är att sjukhusapotekare anställs vid länets sjukhus för att i framtiden på plats kvalitetssäkra sjukhusets läkemedelsförsörjning. Dessa personer kommer att få en konsultativ roll inom sjukhuset och troligen vara knutna till sjukhusledningen och bli rapportskyldiga mot Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Senare är det möjligt att farmaceuter även kommer att integreras i det kliniska arbetet, där farmaceuten på t.ex. en stor medicinklinik kan bli ett värdefullt stöd till läkarna och sjuksköterskorna i att dokumentera patientens läkemedelskonsumtion och upprätta patientens läkemedelslista.

  Landstingsstyrelsen hemställer att landstingsfullmäktige beslutar

  • att härmed anse motionen besvarad.

  PersonalSpecialistvård | apotekare · farmaceut · farmaci · kompetens · Mona Hammarstedt · motionsyttrande