• Frågan om nedläggningen av akuta ortopedin i Sollefteå återremitterades

  Landstinget Västernorrlands ekonomi går dåligt. Hälso- och sjukvårdnämnden har fått i uppdrag att spara 160 miljoner fram till utgången av 2018. För att uppnå driver majoriteten på för att lägga ner verksamhet i Sollefteå för att centralisera allt mer till Sundsvall. Detta menar man ska spara pengar.

  Kristdemokraterna, Centerpatiet och Moderaterna ser ett bekymmer med denna idé då man det man sparar i en ände kan man förlora i den andra. Lägger man ner ortopedin kommer det innebära många fler transporter och mer onödigt lidande vilket innebär ökade kostnader för andra verksamheter. Våra tre partier yrkade därför på att ärendet skulle återremitteras.

  Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna yrkande på återremiss med motiveringen att:

  ”En samlad helhetsbild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarig politisk nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom specialistvården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautredning för närvarande efter den politiska majoritetens utlovade omtag. Därför anser vi att ärendet ska återremitteras för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige under 2016.”

  Även Liberalerna, som till skillnad från de tre andra allianspartierna, ser positivt på nedläggningen, yrkade på återremiss men med följande motivering:

  ”En samlad helhetsbild saknas från HSN som ansvarig politisk nämnd. Vi ser positivt på förslaget till utökad planerad (elektiv) ortopedi på Sollefteå
  sjukhus och bättre nyttjande av primärvårdens resurser i Sollefteå. Men i underlaget saknas väsentliga uppgifter för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna bedöma konsekvenserna på de fyra perspektiven om akuta ortopedin från Sollefteå sjukhus. Vi anser att ärendet ska återremitteras för komplettering utifrån de fyra perspektiven genom bland annat ett öppet remissförfarande. Underlaget bör även kompletteras med uppgifter om vilka resurser som måste tillföras primärvården för att ett utökat uppdrag ska kunna hanteras. Vi bedömer att HSN måste säkerställa att förslaget förhandlas enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning”

  Till Allianspartiernas återremissyrkande kan nämnas att även Vänsterpartiet yrkade på återremiss. Sverigedemokraterna meddelade i vanlig ordning att man avstår från att rösta i ärendet.

  Efter voteringar vann KD, M och C:s gemensamma återremissyrkande som en minoritetsåterremiss. Nu återstår att se om man behandlar vår återremiss seriöst eller om den bara går med vändande post och kommer upp utan kompletteringar på nästa fullmäktige.


  Specialistvård | akutmottagning · ortopedi · Sollefteå · yrkande · återremiss