• En mer jämlik vård – KD:s yttrande om landstingets målbild

  Vården står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är nödvändigt att arbeta aktivt för att åstadkomma en mer jämlik vård. På ett nationellt plan reagerar vi på de stora skillnaderna som finns mellan olika landsting och har därför efterfrågat att den specialiserade vården går över i ett statligt ansvar. Eftersom detta kräver en samsyn mellan olika parter, och är ett långsiktigt arbete, innebär detta att vi i dagsläget agerar regionalt utifrån givna geografiska indelningar.

  Målbilden får inte handla om att bekräfta insatsplanen

  Vi ställer oss något tveksam till antagandet av en målbild rent generellt. Detta då det är oklart vad dokument ska ha för roll i relation till landstingsplanen och den löpande planeringen av verksamheten. Därtill är det inte optimalt att landstinget antar en målbild när vi redan befinner oss långt inne i en strukturförändringsprocess. Denna målformulering borde naturligtvis ha påbörjas innan landstingsfullmäktige tog besluten om kostnadssänkningar under våren 2015.

  Målbilden får inte handla om att bekräfta fattade, pågående och planerade strukturförändringar utan måste vara en utgångspunkt och ett underlag för hur och inom vilka områden man ska förändra och utveckla verksamheten, för att få bästa möjliga vård för alla medborgare utan att behöva höja skatten.

  Specifika synpunkter

  Här nedan presenterar vi våra specifika synpunkter.

  När det gäller primärvård och kompetensförsörjning ställer vi oss bakom skrivelsens intentioner och målsättning. Våra kommentarer bör därför ses som en politisk markering om att särskilt arbeta vidare med dessa områden. Vi har därtill egna förslag beträffande vissa specifika områden: jämlik vård, specialisering och akutuppdrag. Dessa förslag är av övergripande karaktär. Här ser vi att våra synpunkter är möjliga att inkorporera i de olika inriktningarna, som majoritetens förslag var utformat när det gick på remiss. De två sista förslagen som rör folkhälsa och tandvård är vårdområden som bör specificeras ytterligare.

  Vi emotser gärna ett skriftligt klargörande hur man ser på våra synpunkter och förslag. Detta inte minst för att det skulle bidra till en klarare bild av målbildens roll i relation till landstingsplanen och den löpande planeringen av verksamheten.

  Primärvården

  Till viss del ställer oss bakom skrivningarna i avsnitt 2.2 som har att göra med en förstärkning av primärvården. En förändrad arbetsfördelning mellan primär- och specialistvård är en viktig fråga att ta med i planeringen av vården.

  Kristdemokraterna anser att det är viktigt att vården organiseras utifrån patientens behov. Detta perspektiv behöver tydliggöras i dokumentet

  Kompetensförsörjningen i fokus

  En av de största utmaningarna för landstinget är inte bara att andelen äldre ökar utan också hur man ska klara av kompetensförsörjningen, som också beskrivs under avsnitt 2.3. Mycket behöver göras för att återuppbygga förtroendet för landstinget som arbetsgivare.

  Landstinget ska vara en attraktiv arbetsplats som man stannar kvar hos för att man trivs och känner att man har bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. På sikt kan vi då minska behovet av inhyrd personal (stafetter) och få rätt kompetens på rätt plats. Oron och arbetsbelastningen för personalen måste också minska vilket därmed skulle bidra till att sänka sjukfrånvaron. Sammantaget bör därför kompetensförsörjningsfrågorna ta stor plats i målbilden.

  Jämlik vård

  Sjukvården är fortfarande alltför ojämlik. Skillnaderna måste minska mellan regioner, mellan kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper. Kristdemokraterna vill därför se över hur hälso-och sjukvården och tandvården ska organiseras i framtiden för att uppnå en god och jämlik vård för alla. Målbilden saknar den tydlighet som vi önskar i frågan om att peka ut uppdraget om jämlik vård.

  Det är särskilt viktigt att vi följer nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. En nationell utvärdering av följsamheten till riktlinjerna visar att det fortfarande är stora skillnader mellan landstingen. Riktlinjerna innebär att hälso-och sjukvården och tandvården kan erbjuda medborgarna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård.

  Specialisering och profilering av landstingets tre sjukhus

  I avsnitt 2.4 beskrivs målet med att koncentrera verksamheterna till färre sjukhus i länet. I detta kan man läsa in att man aktivt strävar efter att våra mindre sjukhus t.ex. sjukhuset i Sollefteå ska bli ett litet närsjukhus genom att föra över fler och fler verksamheter till större orter. Målet borde därför kompletteras med en punkt om att det ska finnas ett hållbarhetstänk både vad gäller kompetensförsörjning och patientsäkerhet vid förändringar i verksamheten. Den interna dialogen och kommunikationen måste också bli bättre vid utbudsförändringar.

  Akutuppdraget

  Om vården koncentreras i större utsträckning kan det påverka möjligheterna att bedriva akutverksamhet på en del sjukhus. I arbetet med att specialisera verksamheterna vid länets tre sjukhus är det viktigt att akutuppdraget inkluderas i planeringen och styrningen av den specialiserade vården. Det är i ett sådant arbete viktigt att utreda vilka basresurser som behövs för att klara av akutuppdraget, och på så sätt få ett helhetsperspektiv. I förslaget till målbild saknas denna aspekt och vi är därför mycket kritiska till att utesluta en sådan viktig del av vårdens uppdrag när arbetsfördelning ska ske mellan sjukhusen. Förutom att akutuppdraget måste inkluderas i styrningen av den specialiserade vården i länet är det nödvändigt att konsekvensanalyser genomförs beträffande hur kommande förslag påverkar akutsjukvård.

  Folkhälsa

  För att minska trycket på vården när gruppen äldre blir allt större så är ett strukturerat och långsiktigt arbete för bättre folkhälsa av mycket stor betydelse. En satsning på förebyggande arbete gör inte bara att befolkningens hälsa förbättras utan innebär också att kostnadsökningstrycket minskar. Detta område saknas helt i den föreslagna målbilden men behöver verkligen finnas med.

  Tandvården

  Tandvården saknas i målbilden. Vi ser ett behov att förstärka tandvården med uppsökande verksamhet för den äldre generationen med satsningar på geriatrisk läkarkompetens.


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).


  Folkhälsa · Personal · Primärvård · Specialistvård · Tandvård | akutmottagning · bemanning · jämlik vård · kompetensförsörjning · målbild