• Motion om sjukvårdintegerad farmaci ansågs besvarad

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 117:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 23 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt om farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (sid 319-322 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Landstingsfullmäktige beslutade

  att härmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt.

  Personal | apotekare · farmaceut ·...

 • Yttrande över motion om sjukvårdintegrerad farmaci

  Yttrande över motion från Mona Hammarstedt (KD) om Farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci:

  Vi delar motionsställarens uppfattning om att farmaceuter i Sverige är relativt osynliga i dagens sjukvård. Vi håller också med om att läkemedelshanteringen kan ytterligare kvalitetssäkras om farmaceuter med rätt kompetens är mer integrerade i vårdkedjan.

  I Sverige innefattar begreppet farmaceut flera yrkesgrupper som apotekare, farmacie magister och receptarie. Idag har apotek...

 • Motion: Sjukvårdsintegrerad farmaci

  Farmaceuterna är samhällets läkemedelsexperter vars huvuduppgift är att förmedla kunskap om läkemedel till patienter och vårdpersonal. Tyvärr är farmaceuten osynlig i dagens svenska sjukvård. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci erbjuder i större utsträckning än vad som sker idag.

  I Storbritannien, USA och Tyskland, länder som ligger långt framme inom klinisk farmaci är många anställda vid sjukhus. De utgör en lika etablerad person...