• Svar på motion om stöd till utveckling av fler entreprenader

  Dett är inte den första motionen som landstingsstyrelsen yttrar sig över när det gäller frågan om alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården. Senast i februari 2005 avslogs en motion från Jacomina Beertema om att alla vårdcentraler, där intresse finns, tillåts drivas i alternativ regi. Motionen avslogs samtidigt som det slogs fast att intresserade vårdcentraler är välkomna med anmälan. Avtal har därefter träffats avseende Fränsta och Timrå vårdcentraler.

  Landstinget har valt p...

 • Svar på motion om alkoholfri representation

  Förvaltningsutskottets yttrande

  I motionen föreslås att all representation inom landstinget skall vara alkoholfri.

  Landstingets praxis är i dag representation med lättöl eller vin. I mera officiella sammanhang, t ex vid utländska besök, bestämmer förvaltningsutskottets arbetsutskott från fall till fall om annan representation skall förekomma.

  Landstinget intar således en restriktiv hållning. Det är missbruket och överkonsumtionen som bör ägnas den största uppmärksamheten i folkh...

 • Svar på motion om bidragsregler

  KDS landstingsgrupp föreslår i en motion dels att landstingsbidrag till organisation, förening endast skall utgå under förutsättning att verksamheten bedrivs drogfri, dels att förvaltningsutskottet med beaktande av detta får i uppdrag att se över nu gällande bidragsregler.

  Landstingets bidrag till studieförbunden, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna, ungdomsorganisationerna m fl har fastställts i nära anslutning till Landstingsförbundets rekommendationer.

  Bidrag utgår ti...

 • Svar på motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Förvaltningsutskottets yttrande

  KDS landstingsgrupp har föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att arbeta för att medel från den allmänna försäkringen tillförs landstinget för investeringar i ny och kapitalintensiv högteknologisk utrustning.

  Inom ramen för regeringens försöksverksamhet med s k frilandsting skall det startas en försöksverksamhet i Bohuslandstinget.

  Försöket syftar till att överföra resurser från försäkringskassan till landstinget, för att därigenom ko...