• Interpellation: Eco-driving

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation, där de största miljöproblemen är lösta.”

  Så formulerades ett beslut i Sveriges riksdag 1999.

  Koldioxidutsläppen är ett av vår tids största miljöproblem. Väl känt är också att vägtrafiken står för merparten av dessa – och också andra skadliga utsläpp. Att reducera koldioxidutsläppen bör därför vara ett högprioriterat miljöområde.

  På olika sätt kan – och måste – bilismen göras mindre skadlig för naturen. För t ex landstingen, som har ett stort behov av dagliga transporter av olika slag, måste miljöaspekterna även under närmast kommande år få fortsatt stor uppmärksamhet. Miljöhänsyn har ju också lett fram till beslutet i Landstinget Västernorrland om inköp av etanoldrivna bilar. En god miljöpolitik får positiva konsekvenser för människors hälsa, varför landstinget måste vara en föregångare även här.

  Vägverket har för att minska koldioxidutsläppen också igångsatt projekt med utbildning i bränslesnål körning, s k eco-driving (”MÖTS”, Miljö- och Trafiksäkerhet). Att det i ett landsting eller en kommun går att göra stora vinster både för miljön och för ekonomin, om den offentliganställda personal, som kör bil i tjänsten, utbildas i bränslesnål körning är uppenbart. Beräkningarna härvidlag omfattar på ett tydligt sätt såväl bränsleförbrukning som underhåll och service (info:www.vv.se/miljo.ecodrive.).

  I en tidigare kristdemokratisk interpellation i Landstinget Västernorrland om bränslesnål körning (junimötet 2001), gav det avgivna svaret intryck av att utbildning i bränslesnål körning då planerades, ja, av ambulansförarna redan initierats.

  Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande:

  • Har utbildning i s k Eco-driving fortsatt på den planerade vägen och fått genomslag för aktuella personalgrupper inom vårt landsting?

  Sundsvall 2003-05-14

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Miljö- och energi · Specialistvård | ambulans · Berit Andersson · bränsleförbrukning · eco-driving · interpellation · koldioxidutsläpp