• Svar på interpellation om ekologiskt tänkande avseende landstingets transporter

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om ekologiskt tänkande avseende landstingets transporter:

  När det gäller den första frågan vill jag först peka på den resepolicy som gäller i Landstinget Västernorrland. Här påtalas vikten av att var och en har ett ansvar för att det egna resandet sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Varje förvaltning har att säkerställa att innehållet i policyn och riktlinjer är väl kända och tillämpas inom det egna området.

  Mycket av det arbete som görs för att flytta över resandet från bil till ett mer miljömässigt resande sker lokalt. Jag kan peka på företagskort för länstrafiken, informationsbroschyr om ett rundare Västernorrland, satsningar på distansoberoende konferensteknik. Genom Länstrafiken sker också insatser för att föra över resandet på kollektiva transportmedel där även vår personal påverkas.

  Landstinget ingår även som partner tillsammans med kommuner, länsstyrelsen, vägverket och åkerinäringen i ett projekt ”Hållbara Transporter” för att minska miljöbelastningen och kostnader vid transporter av olika slag och då inte minst från vår bilkörning.

  Inom Landstingsservice har Ambulanssjukvården inom detta projekt utbildat 40 st av ambulanssjukvårdens medarbetare i Eco-driving. Ambulanssjukvården har dessutom utbildat egna instruktörer i Eco-driving.

  Städ/transport har utbildat i stort sett alla som dagligen kör någon form av transporter i sin yrkesroll. Även i övriga förvaltningar har kurser i Eco-driving genomförts.

  Teoretiska kurser i Eco-driving har också anordnats i våra förvaltningar.

  Härnösand den 30 november 2005

  Benny Eriksson
  Ordförande i servicedelegationen


  Berit Andersson (kd) tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Benny Eriksson och Anders Kempe.


  Miljö och energi | ambulans · Berit Andersson · eco-driving · interpellationssvar · transporter