• Motion: Mobil doktor i Landstinget Västernorrland

  En undersökning har visat att närmare 70 % av alla äldre patienter som kommer in till akutmottagningen vid ett sjukhus egentligen inte skulle ha behövt uppsöka akuten. Förutom detta att ”i onödan” tvingas att bryta upp från den invanda hemmiljön, från tryggheten i det egna hemmet eller från ett äldreboende, drabbas den gamla människan ofta av situationen på akuten på ett negativt sätt. Kanske har också den gamla haft oturen att komma in till en överbelastad och kaotisk akutmottagning med i sämsta fall, dock inte så ovanligt, många timmars väntan i främmande och stressig miljö.

  På skilda håll i vårt land har man för att möta denna situation prövat olika vägar och kunnat etablera ”goda exempel”. Så initerade man t ex år 2000 i Uppsala läns landsting ett försök med en mobil läkare, som gör hembesök hos akut sjuka äldre för att förebygga onödiga och besvärliga ambulanstransporter och akutintagningar.

  Systemet sparar på detta sätt viktiga resurser, inte minst personella. Det avlastar distriktssköterskan som vid behov kan ”rekvirera” ett besök av mobilläkaren, men också förstås anhöriga och närstående, för vilka den mobile doktorns hembesök utgör en viktig och trygghetsskapande faktor, då man härigenom kan få professionell hjälp vid bedömningen av den äldre akut sjuke.

  Uppsala-modellen beräknas, enligt uppgift ”lågt räknat”, under dessa fyra år ha sparat in inte mindre än 23 miljoner kronor åt landstinget. Förutom att ekonomiska resurser frigörs inom vården, måste med eftertryck den mänskliga aspekten betonas även om den ekonomiska vinsten i sig är viktig. Såväl kommunens som landstingets sjukvårdsbudget gynnas av detta system.

  Den läkare i Uppsala som gör hembesök har i sin akutbil tillgång till bärbar dator (laptop) och kan redan under hembesöket slå i FASS och direkt ordinera lämplig medicin. Han kan koppla upp sig mot läkarmottagningarna och också till Akademiska sjukhuset och läsa patientens journal eller ev provsvar från laboratoriet. Även ambulanspersonal kan direkt kontakta den mobile äldreläkaren för att göra en bedömning om en akutintagning är nödvändig eller om ett hembesök av denne i stället kan vara den bästa lösningen.

  Under år 2001 hade den mobile läkaren i Uppsala cirka 1 000 patientärenden. Av dessa beräknades normalt cirka 700 ha slussats vidare till en akutmottagning. Men med den mobile läkarens insatser behövde bara 18 patienter skickas in till akuten!

  Med utgångspunkt från de mycket goda erfarenheterna i Uppsala läns landsting planeras nu för en utvidgning av denna verksamhet för äldre personer. Vid rekrytering av läkare har man då främst vänt sig till +55-läkare för att ta tillvara kompetensen hos äldre läkare, som dessutom ofta har erfarenhet och ”klinisk blick” för att kunna fatta egna beslut utan att alltid först invänta provtagningsresultat. I vårt eget landsting pågår för närvarande ett stort strukturellt förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, för att vi också fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra länsmedborgare såväl specialistvård på sjukhus som god närsjukvård på en vårdcentral eller av en distriktssköterska. Inte minst för alla våra äldre länsinvånare är den nära medicinska kontakten av största betydelse för att skapa trygghet för både vårdsökande och anhöriga. Om detta råder politisk enighet.

  Vi kristdemokrater tror att det vore av största värde, ungefär som i det goda exemplet från Uppsala nämnt ovan, att stärka den geriatriska kompetensen i vår region och ge äldre människor möjlighet att vid behov få besök av en mobil doktor, företrädesvis under dagtid. När vi nu i samband med att vi söker nya former för en väl fungerande närsjukvård i vårt län, menar vi, att det vore angeläget att också utreda behov och möjligheter i detta hänseende och därför inleda med ett lokalt försök, förslagsvis i Härnösand med tanke på den förändring som beslutats avseende Härnösands sjukhus.

  Med hänvisning till det ovan skrivna yrkar vi

  • att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att i ett lokalt försök i Landstinget Västernorrland enligt texten ovan utveckla ett system med mobil doktor med uppgift att hos äldre och sjuka patienter göra hembesök för att på detta sätt undvika icke nödvändiga ambulanstransporter och akutintagningar.

  Sundsvall 13 september 2004

  Berit Andersson
  För Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  SpecialistvårdÄldre | akutmottagning · ambulans · Berit Andersson · geriatrik · Härnösands sjukhus · mobil doktor · motion