• Interpellation: Mammografisk hälsokontroll

  Årligen får i Sverige cirka 6 500 kvinnor en bröstcancerdiagnos. Med nya upptäckter och behandlingsmöjligheter ökar glädjande nog överlevnaden påtagligt. Särskilt betydelsefullt, ja många gånger avgörande för behandlingens resultat är förstås en tidig upptäckt av sjukdomen.

  Mammografiundersökningarna fyller en oerhört viktig roll för varje enskild kvinna. Dock uppfattas väntetiderna på provsvaren från den mammografiska hälsokontrolen i Landstinget Västernorrland som oacceptabelt och plågsamt långa, i synnerhet med tanke på att kompletterande undersökningar och behandlingsplanering vid misstänkt tumör tar ytterligare ett antal veckor, innan eventuell behandling kan ta sin början.

  Länsförbundet (Y) av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BCF, har jämfört olika landstings väntetider för svar på mammografiundersökningar och funnit Landstinget Västernorrlands besvärande långa.

  Med anledning av det ovan framförda vill jag ställa följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin:

  • Hur lång väntetid på provsvar från den mammografiska hälsokontrollen bedöms i Landstinget Västernorrland som godtagbar med tanke på den oro och vid eventuell misstänkt tumör nya provtagningar och undersökningar med nya väntetider som kan bli aktuella för kvinnan? Har en ”garantitid” diskuterats/beslutats?

  Sundsvall den 12 oktober 2005

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Bilden överst: Den ena av regionens två mobila mammografienheter, Kramfors. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | Berit Andersson · cancer · bröstcancer · interpellation · mammografi · onkologi