• Patientens behov måste styra antalet vårdplatser!

  Sundsvalls sjukhus

  Sverige har lägst antal vårdplatser per 1 000 invånare i EU och antalet har minskat dramatiskt. I Västernorrland sjönk till exempel antalet vårdplatser per 1000 invånare mellan 2006 och 2017 från 3,26 till 2,54 per 1000 invånare. Nu ligger ett förslag om ytterligare minskningar framför politikerna att ta ställning till. För Sundsvalls sjukhus föreslås följande reduceringar:

  Avdelning 25B stroke och 26B rehab slås ihop och tillsammans minskas med 7 vårdplatser till totalt 35.
  Avdelning 26A akutgeriatrisk avd. avvecklas och med det försvinner 21 vårdplatser.
  13A onkologavd. och 23A lungavd. slås samman. Antalet vårdplatser reduceras från 29 till 24.
  Kirurgisk akutvård, 15A bukkirurgi och 15B urologi, öron och kärlkirurgi slås samman till två avdelningar. Antalet vårdplatser reduceras från 46 till 40.
  Ytterligare förändringar av antalet vårdplatser föreslås på avdelning 2 och kardiologiavdelningen.

  Totalt innebär förslaget att antalet vårdplatser i Sundsvall ska minskas med 38 disponibla vårdplatser.

  Det är förvisso sant att hälso- och sjukvården kunnat minska antalet vårdplatser tack vare att den medicinska utvecklingen möjliggjort att en del vård som tidigare var slutenvård med inneliggande patienter blivit öppenvård där patienter får åka hem samma dag eller bara någon dag senare. Men med en alltför radikal minskning så följer kapacitetsproblem vilket ökar risken för överbeläggningar och att patienter flyttas runt och ligger på vårdavdelningar där de inte borde ligga med hänsyn till teknisk utrustning och medicinsk kompetens. Färre vårdplatser innebär därför nu ökade patientsäkerhetsrisker och skapar stress hos personalen.

  Vi kristdemokrater säger nej till förslagen att minska antalet vårdplatser i Sundsvall. Regionen ska inte besluta om antalet vårdplatser utifrån ekonomi utan det måste vara patienternas behov som är i centrum.

  Det är också orimligt att slå ihop avdelningar som redan i normalläget har mycket hög beläggningsgrad. Hur blir de mindre fullbelagda efter en sammanslagning och reduktion av antalet vårdplatser?

  Mona Hammarstedt, gruppledare (KD) Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach, vice gruppledare (KD) Region Västernorrland  Bilden överst: Framsidan av Sundsvalls sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | Henrik Sendelbach · kardiologi · kirurgi · Mona Hammarstedt · onkologi · rehabilitering · stroke · strukturförändring · vårdplatser