• Interpellationssvar angående hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevänlig?

  Fråga:
  Anser du att kollektivtrafiken i länet möter behoven hos dagens och morgondagens resenärer som ett attraktivt sätt att resa?

  Svar:
  Vi har ett ansvar att finansiera den regionala kollektivtrafiken i länet genom Kollektivtrafikmyndigheten. Vi finansierar den regionala buss- och tågtrafiken, sjukresorna och Kollektivtrafikmyndighetens administrativa kostnader.

  Exempelvis avsätter vi stora resurser (drygt 30 miljoner kronor) till den regionala tågtrafiken varje år. Vi finansierar nio dubbelturer på Mittbanan mellan Sundsvall –Ånge–Östersund och lika många dubbelturer mellan Sundsvall och Umeå.

  Det genomfördes drygt 1,1 miljoner enkelresor med den landstingsfinansierade tågtrafiken ifjol – en ökning med drygt 15 procent jämfört med 2013.

  Den senaste kundundersökningen som Norrtåg gjorde (2014) visade att mer än 90 procent av resenärerna var nöjda.

  Vi har en attraktiv och funktionell kollektivtrafik i vårt län, särskilt i den regionala tågtrafiken.

  Fråga:
  Är du beredd att ta initiativ så att resa mellan två kommuner i länet för en resenär som inte kommer med bussen, kan slippa kravet på tillstånd för riksfärdtjänst för att kunna genomföra resan via annat färdsätt?

  Svar:
  Kommunerna ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

  Fråga:
  Hur avser du att agera för att landstingets finansiella medverkan i kollektivtrafiken ska vara rättvis och ge alla i länet så lika förutsättningar som möjligt att resa med linjelagd trafik?

  Svar:
  Vi har ett samarbetsavtal med kommunerna och en förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten som reglerar kostnadsfördelningen mellan medlemmarna. I enlighet med landstingets trafikpolitiska policy ska landstingets ambitioner förverkligas genom representanterna i  kommunalförbundets förbundsdirektion.

  Härnösand den 29 april 2015

  Anna-Karin Sjölund (S)
  Ordförande i Regionala utvecklingsutskottet


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevänlig?.