• Inlägg om Flerårsplanen 2004-2006

  Vårdalliansens och därmed Kristdemokraternas flerårsplan ”Mångfald och förnyelse” är en av de mest restriktiva jag någon gång yrkat bifall till. Vi ligger så nära nollresultat med de ramar vi föreslår, att det krävs ett synnerligen aktivt arbete med styrning och ledning varje månad, varje vecka för att vi ska klara av den.

  Vi anvisar tydliga vägar till hur vi vill nå dit, vilket kräver en förändrad syn på centrala områden från majoritetens sida.

  Det handlar om

  e...
 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.” &...

 • Kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor

  Vi läser i vår flerårsplan 2003-2006 följande utdrag!

  Under 2003 skall kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor ha minskat med minst 35 % i förhållande till utfallet 2002. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys som underlag för hur minskade kostnader uppnås och vilka aktiviteter detta kräver på kort och lång sikt.

  Frågan till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin blir således:

  Vad har gjorts för att påbörja detta arbete? Hur långt har m...
 • Nej till kommunvalsspärrar

  Uttalande extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971

  Med de storkommuner som snart är i funktion över hela landet kommer även den kommunala verksamheten att präglas av växande partipolitikea maktintressen. Medborgarnas direktinflytande på den kommunala verksamheten kommer däremot att avsevärt försvagas. Mot den bakgrunden framstår kommunvalskommitténs framlagda förslag /SOU 1971:4/ om bl.a. 4-procentsspärr även i kommunala val som skrämmande och illa genomtänkt. Kommitténs en...