• Psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Medan många specialiteter utvecklas mot att bli alltmer anpassade till patienternas specifika behov, tycks psykiatrin gå motsatt riktning. Allra värst är det för unga länsmedborgare som drabbas av psykisk ohälsa och behöver slutenvård. I praktiken erbjuds inläggning (där man sover kvar i över natten) endast på avdelning 7 i Sundsvall. Det är en vuxenavdelning, som tar emot i princip alla patientgrupper. Den är inte avsedd för barn och unga. Men då barnpsykiatrin inte har egna vårdplatser finn...

 • Samordningscentralen i Ånge

  Ännu en gång dras en förtroendedebatt igång riktad mot Västernorrlands Trafik AB, där Landstinget Västernorrland är den största ägaren. Det är självklart VD:s och styrelsens sak att bevaka bolagets intressen och försvara det uppdrag som ägarna har givit bolaget. Att starta igång en debatt kring frågan om bolaget kan lösas från uppdraget, är däremot en fråga för en vidare krets, till exempel landstingsfullmäktige.

  Länstrafiken var fram till dess samordningscentralen, f d SamTrans, förde...

 • Samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Den 31 januari skriver Sundsvalls Tidning (ST) på ledarsidan om dumdristig byråkrati. Man syftar på den konflikt som uppstått mellan Sundsvalls kommun och landstinget avseende öppnandet av en ny beroendeenhet vid Sundsvalls sjukhus. Den skulle bland annat arbeta med metadon- och subutexbehandling för tunga missbrukare. Syftet uppges vara att undvika att missbrukare hamnar i kläm mellan olika befintliga verksamheter. Men någon lösning fanns inte.

  ST:s slutsats är att denna konflikt ytte...

 • Samåkning

  Landstinget Västernorrland har idag ett bra miljöbokslut med många vägledande siffror som visar bland annat hur många mil vi färdas i olika sammanhang med privatbilar, med leasingbilar, tåg, flyg m m.

  Landstinget betalar milersättning till förtroendevalda som använder egen bil till och från olika möten och sammankomster och för medresenär betalar landstinget 5 öre per kilometer.

  Vi vet att varje antal mil som körs ger en direkt påverkan på klimat, vatten, luft, ja hela vår natur...

 • Vårdalliansens budgetförslag för 2004

  Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet Inledning

  För att klara av att på sikt upprätthålla en god vård för länsinvånarna i Västernorrland är det viktigt att budgeten är i balans. En nära vård förutsätter utbyggd primärvård, närsjukvård och intimt samarbete med kommunernas äldreomsorg.

  Landstingets ekonomi har de senaste tio åren uppvisat stora differenser mellan budget och bokslut. Trots att en rad beslut har fattats i syfte att dämpa ...

 • Yttrande över motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (alkohol och andra droger)

  Vård och behandling av personer med missbruk har olika huvudmän som aktörer. Det är kommunen, genom socialtjänsten, landstinget genom sjukvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, genom behandlingshemmen för tvångsvården samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Ansvaren regleras genom SoL., (Socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare), HSL.

  Landstingets sjukvårdsansvar finns i HSL och regleras i LVM § 24, ”Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för sjukhus...

 • Svar på interpellation om kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor:

  ”Inhyrningen av läkare och sjuksköterskor från bemanningsbolag används för att avhjälpa den bristsituation, som råder inom delar av landstingets hälso- och sjukvård. Huvuddelen av kostnaderna avser läkarstafetter.

  Den pågående avvecklingen av stafettsystemet sker i första hand genom intensifierade rekryterings...

 • Inlägg om Flerårsplanen 2004-2006

  Vårdalliansens och därmed Kristdemokraternas flerårsplan ”Mångfald och förnyelse” är en av de mest restriktiva jag någon gång yrkat bifall till. Vi ligger så nära nollresultat med de ramar vi föreslår, att det krävs ett synnerligen aktivt arbete med styrning och ledning varje månad, varje vecka för att vi ska klara av den.

  Vi anvisar tydliga vägar till hur vi vill nå dit, vilket kräver en förändrad syn på centrala områden från majoritetens sida.

  Det handlar om

  e...
 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.” &...

 • Kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor

  Vi läser i vår flerårsplan 2003-2006 följande utdrag!

  Under 2003 skall kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor ha minskat med minst 35 % i förhållande till utfallet 2002. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys som underlag för hur minskade kostnader uppnås och vilka aktiviteter detta kräver på kort och lång sikt.

  Frågan till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin blir således:

  Vad har gjorts för att påbörja detta arbete? Hur långt har m...