• Tilltro till revisorernas arbete

  Vid senaste fullmäktige ställdes vi inför att ta beslut om att ge en delegation ansvarsfrihet eller inte. Vi hade från våra revisorer fått rekommendationen att inte ge delegationen ansvarsfrihet för perioden 2003, den tid som revisionen omfattade. Trots detta fattade en majoritet av landstingsfullmäktige beslutet att gå emot revisorerna och deras ställningstagande.

  Detta underkännande resulterade i att revisionskollegiets ordförande Carl Edblom avgick från sitt uppdrag med omedelbar ve...

 • Svar på interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem:

  Sverker Ågren inleder med att hänvisa till en ledare i Sundsvalls Tidning. Det är riktigt att vi från landstingets sida ansåg att vi hade mycket små möjligheter att bygga upp en beroendeenhet på Sundsvalls sjukhus, dels av kostnadsskäl, dels av bemanningsskäl och de...

 • Svar på interpellation om samordningscentralen i Ånge

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samordningscentralen i Ånge:

  Landstinget och kommunerna genomförde 2001/2002 utredningen ”Mål och visioner för länets kollektivtrafik”. Syftet med utredningen var, förutom översyn av mål och visioner för länets kollektivtrafik, att lämna förslag till hur en ändrad rollfördelning kunde göras tydligare gällande ansvar och befogenheter för de enskilda ägarna.

  Av svaren ...

 • Svar på interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter:

  Huvudfrågan i interpellationen rör behovet av slutenvårdsplatser, speciellt för barn och ungdomar. Interpellanten tar upp vikten av att barn och ungdomar som drabbas av psykisk sjukdom måste ges ett värdigt omhändertagande i en terapeutisk miljö

  Om man ser bakåt i tiden har vårdplatserna för dygnetruntvård tagits bort...

 • Psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Medan många specialiteter utvecklas mot att bli alltmer anpassade till patienternas specifika behov, tycks psykiatrin gå motsatt riktning. Allra värst är det för unga länsmedborgare som drabbas av psykisk ohälsa och behöver slutenvård. I praktiken erbjuds inläggning (där man sover kvar i över natten) endast på avdelning 7 i Sundsvall. Det är en vuxenavdelning, som tar emot i princip alla patientgrupper. Den är inte avsedd för barn och unga. Men då barnpsykiatrin inte har egna vårdplatser finn...

 • Samordningscentralen i Ånge

  Ännu en gång dras en förtroendedebatt igång riktad mot Västernorrlands Trafik AB, där Landstinget Västernorrland är den största ägaren. Det är självklart VD:s och styrelsens sak att bevaka bolagets intressen och försvara det uppdrag som ägarna har givit bolaget. Att starta igång en debatt kring frågan om bolaget kan lösas från uppdraget, är däremot en fråga för en vidare krets, till exempel landstingsfullmäktige.

  Länstrafiken var fram till dess samordningscentralen, f d SamTrans, förde...

 • Samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Den 31 januari skriver Sundsvalls Tidning (ST) på ledarsidan om dumdristig byråkrati. Man syftar på den konflikt som uppstått mellan Sundsvalls kommun och landstinget avseende öppnandet av en ny beroendeenhet vid Sundsvalls sjukhus. Den skulle bland annat arbeta med metadon- och subutexbehandling för tunga missbrukare. Syftet uppges vara att undvika att missbrukare hamnar i kläm mellan olika befintliga verksamheter. Men någon lösning fanns inte.

  ST:s slutsats är att denna konflikt ytte...

 • Samåkning

  Landstinget Västernorrland har idag ett bra miljöbokslut med många vägledande siffror som visar bland annat hur många mil vi färdas i olika sammanhang med privatbilar, med leasingbilar, tåg, flyg m m.

  Landstinget betalar milersättning till förtroendevalda som använder egen bil till och från olika möten och sammankomster och för medresenär betalar landstinget 5 öre per kilometer.

  Vi vet att varje antal mil som körs ger en direkt påverkan på klimat, vatten, luft, ja hela vår natur...

 • Vårdalliansens budgetförslag för 2004

  Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet Inledning

  För att klara av att på sikt upprätthålla en god vård för länsinvånarna i Västernorrland är det viktigt att budgeten är i balans. En nära vård förutsätter utbyggd primärvård, närsjukvård och intimt samarbete med kommunernas äldreomsorg.

  Landstingets ekonomi har de senaste tio åren uppvisat stora differenser mellan budget och bokslut. Trots att en rad beslut har fattats i syfte att dämpa ...

 • Yttrande över motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (alkohol och andra droger)

  Vård och behandling av personer med missbruk har olika huvudmän som aktörer. Det är kommunen, genom socialtjänsten, landstinget genom sjukvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, genom behandlingshemmen för tvångsvården samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Ansvaren regleras genom SoL., (Socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare), HSL.

  Landstingets sjukvårdsansvar finns i HSL och regleras i LVM § 24, ”Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för sjukhus...