• Budget 2010 samt ekonomisk plan 2011-2012

  Landstingets ekonomi befinner sig i en mycket svår situation. Majoriteten har brustit i sitt ansvarstagande och ekonomisk styrning. Budgethanteringen är under all kritik. Det sätt som majoriteten bedrivit budgetarbetet inför 2010 är helt oacceptabelt! Genom att inte i tid ge klara besked vare sig i skatte- eller besparingsfrågan har stor osäkerhet skapats i hela organisationen och möjligheterna till överblick försvårats. Det är nödvändigt att landstinget får en ekonomisk styrning som syftar t...

 • Yttrande över motion om att uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  I motionen beskrivs inledningsvis bland annat den ökade alkoholkonsumtionen i landet och de farhågor som finns om en skattesänkning av alkoholen skulle bli aktuell. Vidare hänvisas till regeringens handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet fram till och med 2010. Målet för den svenska politiken ska vara att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

  Förebyggande arbetet ska bedrivas så att inga barn under 18 år ska dricka alkohol, ska heller inte föreko...

 • Uppgradera det alkoholpolitiska programmet

  Landstinget Västernorrland antog för en del år sedan ett omfattande och handlingsinriktat alkoholpolitiskt program i syfte att i enlighet med WHO’s internationella mål sänka alkoholkonsumtionen i vårt län. Programmet var tänkt att över tiden följas upp för att väl kunna anpassa insatserna efter rådande förhållanden.

  Genom den alkohollag som trädde i kraft 1994 (1994:1738) fick den svenska alkohollagstiftningen anpassas till de EU-regler som Sverige som medlemsstat accepterat. Gen...

 • Budget 2006 samt ekonomisk plan 2007-2008

  Yrkande från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sjukvårdspartiet samt Miljöpartiet

  Landstingsplanens fastställande i februari och uppföljningen med ekonomiska ramar i juni har nu brutits ner i detalj och budgeten för 2006 kan beslutas. Den plan och uppföljning vi i Vårdalliansen tidigare yrkat bifall till ligger självklart fast. Vi vill i detta dokument särskilt visa på de skillnader som finns mellan oss och majoriteten. Vi håller fast vid vårt öppna förhållningssätt gentem...

 • Svar på interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelgationen lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken?:

  Berit Andersson har helt rätt när hon i sin interpellation betonar att det är av stor vikt att skolan inte tillhandahåller godis och söta läskedrycker i sina cafeterior. Detta för att kunna hindra det växande problemet med fetma hos barn och även med tanke på tandhälsan.

  I det programarbete som behandlade ”Bar...

 • Yttrande över motion om att förändra den inre strukturen

  Motionären tar upp ett väsentligt område, nämligen den inre strukturen i hälso- och sjukvården. Den mediala bilden av hälso- och sjukvården är i detta avseende inte alltid nyanserad. I en nyutkommen redovisning (mars 2004) av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, ”Utveckling i svensk hälso- och sjukvård – en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser”, framgår att den genomsnittliga vårdtiden under de senaste tio åren minskat med 25 % och att antalet vår...

 • Barnperspektiv inom vård av anhörig

  I Sverige finns cirka 2 miljoner barn och ungdomar som är beroende av sina föräldrars kärlek, uppmärksamhet, omvårdnad och stöd. Socialstyrelsen har vid en grov uppskattning kommit fram till att cirka 25 % av de vuxna som behandlas inom hälso- och sjukvården har minderåriga barn. Av alla barn och ungdomar kommer omkring 7-8 % att någon gång under uppväxten få uppleva att en av deras föräldrar får en psykisk sjukdom som kräver behandling i slutenvård.

  Alla allvarliga sjukdomar hos föräl...

 • Svar på interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar:

  Den uppfattning som redovisas i Socialstyrelsens rapport ”Vision, vägval och verklighet” att den nationella handlingsplanen har svag. Det pågår förändringar inom primärvården samt psykiatrin som är helt i linje med intentionerna i Nationella handlingsplanen, även om vi inte lyckats genomföra samtliga in...

 • Svar på interpellation om tilltro till revisorernas arbete

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om tilltro till revisorernas arbete:

  Interpellationen är ställd till mig som landstingsstyrelsens ordförande, men det är upp till var och en i landstingsfullmäktige att själv ta ställning i de frågor som interpellanten ställer.

  För min del tar jag mycket seriöst på revisorernas arbete och har också stort förtroende för det arbete som revisorerna gör. Det behöver inte betyda att jag a...

 • Varför tas inte Nationella handlingsplanen på allvar

  Socialstyrelsen har nu följt upp effekterna av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården (NHP) som riksdagen fattat beslut om. Syftet med planen var bland annat att förbättra tillgängligheten i vården och att öka insatserna inom barnpsykiatrin. Enligt ett referat i tidningen Dagens Medicin har landstingen visat mycket skiftande engagemang ifråga om att genomföra NHP:s syfte.

  Vårt eget landsting placerades i botten, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Landstinget...