• Svar på interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelgationen lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om skolcafeterian – i folkhälsans tecken?:

  Berit Andersson har helt rätt när hon i sin interpellation betonar att det är av stor vikt att skolan inte tillhandahåller godis och söta läskedrycker i sina cafeterior. Detta för att kunna hindra det växande problemet med fetma hos barn och även med tanke på tandhälsan.

  I det programarbete som behandlade ”Bar...

 • Yttrande över motion om att förändra den inre strukturen

  Motionären tar upp ett väsentligt område, nämligen den inre strukturen i hälso- och sjukvården. Den mediala bilden av hälso- och sjukvården är i detta avseende inte alltid nyanserad. I en nyutkommen redovisning (mars 2004) av Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, ”Utveckling i svensk hälso- och sjukvård – en redovisning av hur sjukvården använder sina resurser”, framgår att den genomsnittliga vårdtiden under de senaste tio åren minskat med 25 % och att antalet vår...

 • Barnperspektiv inom vård av anhörig

  I Sverige finns cirka 2 miljoner barn och ungdomar som är beroende av sina föräldrars kärlek, uppmärksamhet, omvårdnad och stöd. Socialstyrelsen har vid en grov uppskattning kommit fram till att cirka 25 % av de vuxna som behandlas inom hälso- och sjukvården har minderåriga barn. Av alla barn och ungdomar kommer omkring 7-8 % att någon gång under uppväxten få uppleva att en av deras föräldrar får en psykisk sjukdom som kräver behandling i slutenvård.

  Alla allvarliga sjukdomar hos föräl...

 • Svar på interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om varför Nationella handlingsplanen inte tas på allvar:

  Den uppfattning som redovisas i Socialstyrelsens rapport ”Vision, vägval och verklighet” att den nationella handlingsplanen har svag. Det pågår förändringar inom primärvården samt psykiatrin som är helt i linje med intentionerna i Nationella handlingsplanen, även om vi inte lyckats genomföra samtliga in...

 • Svar på interpellation om tilltro till revisorernas arbete

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om tilltro till revisorernas arbete:

  Interpellationen är ställd till mig som landstingsstyrelsens ordförande, men det är upp till var och en i landstingsfullmäktige att själv ta ställning i de frågor som interpellanten ställer.

  För min del tar jag mycket seriöst på revisorernas arbete och har också stort förtroende för det arbete som revisorerna gör. Det behöver inte betyda att jag a...

 • Varför tas inte Nationella handlingsplanen på allvar

  Socialstyrelsen har nu följt upp effekterna av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården (NHP) som riksdagen fattat beslut om. Syftet med planen var bland annat att förbättra tillgängligheten i vården och att öka insatserna inom barnpsykiatrin. Enligt ett referat i tidningen Dagens Medicin har landstingen visat mycket skiftande engagemang ifråga om att genomföra NHP:s syfte.

  Vårt eget landsting placerades i botten, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt. Landstinget...

 • Tilltro till revisorernas arbete

  Vid senaste fullmäktige ställdes vi inför att ta beslut om att ge en delegation ansvarsfrihet eller inte. Vi hade från våra revisorer fått rekommendationen att inte ge delegationen ansvarsfrihet för perioden 2003, den tid som revisionen omfattade. Trots detta fattade en majoritet av landstingsfullmäktige beslutet att gå emot revisorerna och deras ställningstagande.

  Detta underkännande resulterade i att revisionskollegiets ordförande Carl Edblom avgick från sitt uppdrag med omedelbar ve...

 • Svar på interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samverkan mellan landstinget och kommunerna för att skapa bättre vård av personer med missbruksproblem:

  Sverker Ågren inleder med att hänvisa till en ledare i Sundsvalls Tidning. Det är riktigt att vi från landstingets sida ansåg att vi hade mycket små möjligheter att bygga upp en beroendeenhet på Sundsvalls sjukhus, dels av kostnadsskäl, dels av bemanningsskäl och de...

 • Svar på interpellation om samordningscentralen i Ånge

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation om samordningscentralen i Ånge:

  Landstinget och kommunerna genomförde 2001/2002 utredningen ”Mål och visioner för länets kollektivtrafik”. Syftet med utredningen var, förutom översyn av mål och visioner för länets kollektivtrafik, att lämna förslag till hur en ändrad rollfördelning kunde göras tydligare gällande ansvar och befogenheter för de enskilda ägarna.

  Av svaren ...

 • Svar på interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om psykiatrisk vård som avskräcker patienter:

  Huvudfrågan i interpellationen rör behovet av slutenvårdsplatser, speciellt för barn och ungdomar. Interpellanten tar upp vikten av att barn och ungdomar som drabbas av psykisk sjukdom måste ges ett värdigt omhändertagande i en terapeutisk miljö

  Om man ser bakåt i tiden har vårdplatserna för dygnetruntvård tagits bort...