• Svar på interpellation om Eco-driving

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om Eco-driving:

  På fråga huruvida utbildning i s k Eco-driving fortsatt på den planerade vägen och fått genomslag för aktuella personalgrupper inom vårt landsting, lämnas följande svar:

  Frågan angående minskad miljöbelastning från transporter är komplex och det krävs åtgärder av olika slag.

  Av flera skäl har tyvärr inte Eco-driveutbildning kommit igång i den takt som vi önskat. Den grupp som landstinget främst avsett, och där det funnits ett intresse, är ambulansförarna. Det har dels varit av organisatoriska skäl som inneburit svårigheter att bl.a. ta personer ur tjänst och samtidigt ersätta dem med andra. Detta innebär kostnadsökningar av flera slag tillsammans med kurskostnader som gjort att detta ej fått prioritet i en ekonomiskt pressad situation.

  Som läget är för närvarande måste landstinget i första hand koncentrera sig på att minska det totala bilåkandet som ökade både under 2001 och 2003. Ambulanskörningarna minskade dock med 10 000 mil (6 %). Självklart är ett bränslesnålt körsätt en viktig del. Flera av de nya ambulanserna är också försedda med färddator som bl.a. innebär löpande uppföljning av bränsleförbrukningen.

  I landstingets ansökan som avser statliga klimatpengar, KLIMP, ingår förutom insatser för energiförbrukningen även åtgärder för att minska och effektivisera bilåkandet, bränslesnål körning och öka användningen av koldioxidneutrala bränslen t.ex. etanol.

  Vissa möjligheter finns dock ändå att under hösten 2003 påbörja utbildning för ett antal egna instruktörer inom landstinget och att viss finansiering ska kunna ordnas.

  Ånge den 18 juni 2003

  Benny Eriksson
  Ordförande i servicedelegationen

  Berit Andersson tackade för svaret.


  Miljö och energi · Specialistvård | ambulans · bränsleförbrukning · eco-driving · interpellationssvar · koldioxidutsläpp · Berit Andersson