• Svar på interpellation om vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  KDS har i en interpellation ställt frågor om vuxenhabiliteringen i Västernorrland.

  Behovet av vuxenhabilitering uppmärksammades redan i samband med barnhabilteringsutredningens arbete 1987-1988. Det ansågs då att barnhabiliteringen skulle utredas och utvecklas i första hand. En utvärdering av barnhabiliteringen pågår just nu och väntas vara färdig i juni 1991.

  Barnhabiliteringen inriktas mot barnens och familjens behov och står till förfogande tills den unge är omkring 20 år. Resurser erbjuds av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, psykolog och förskollärare.

  Vuxenhabiliteringens insatser riktas mot den unge själv och är speciellt viktig vid övergången till vuxenlivet, när den unge ska skaffa egen bostad, arbete eller sysselsättning.

  Vuxenhabiliteringarna har oftas utvecklats från barnhabiliteringarna och rollen består framförallt av samordning av sociala och medicinska insatser. Boendet har en mycket stor betydelse för den handikappade.

  Som exempel kan nämnas att inom Medelpads förvaltningsområde pågår ett förberedelsearbete i syfte att få till stånd en början på vuxenhabilitering. Norrliden kan komma att vara basen i verksamheten med bl a kurator och arbetsterapeut som resurspersoner. Verksamheten kommer att bygga på samarbete med långvårdsrehabiliteringen, medicinkliniken och primärvården.

  Utgångspunkten för att få till stånd en fungerande vuxenhabilitering måste emellertid vara att genom omprioriteringar och samutnyttjande skapa nödvändiga resurser.

  Beträffande den planerade medicinska rehabiliteringskliniken kan den också komma att bli en kompletterande resurs.

  Härnösand den 24 april 1991

  Alf Wedin
  Landstingsråd (S)


  Specialistvård | habilitering · interpellationssvar · Sverker Ågren