• Motion: Första hjälpen till psykisk hälsa

  Undersökningar visar att tre av fyra i Sverige har själv upplevt eller vet någon som lever med psykisk ohälsa. Trots detta diskrimineras många människor dagligen. Människor med psykisk ohälsa har också svårare att söka vård vilket leder till högre dödlighet i folksjukdomar såsom cancer, hjärtinfarkter och stroke. Psykisk ohälsa kan också leda till självmordsförsök och självmord. Antalet självmord i Västernorrlands län 2014 var 32.

  Ett sätt att möta detta är att använda sig av Första hj...

 • Gratis HPV-vaccin till länets pojkar får vänta

  Mona Hammarstedt har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget ska besluta att erbjuda länets pojkar gratis HPV-vaccin på samma villkor som gäller för flickor.

  Det har blivit vanligare med cancer i mun och svalg och det finns sätt att förebygga dessa åkommer. Svenska och internationella rapporter och utlåtanden framhåller att HPV-vaccination därför är nödvändig hos tonårspojkar. Bland annat har Socialstyrelsen tidigare gjort bedömningen att HPV-vaccination av po...

 • Motion: Personcentrerad vård

  Inom hälso- och sjukvården är patientens möjlighet till inflytande och delaktighet i vården av stor betydelse för ett gott resultat.

  Personcentrerad vård är en vårdmodell som tar hänsyn till hela människan. Patienten är mer än sin sjukdom eller sina symptom utan också förmågor, vilja, hälsa, välbefinnande med mera har betydelse. Vårdmodellen ger en sammanhållen, värdig och respektfull vård där patienten själv är aktivt deltagande i planering och genomförande av den egna vården. Forskni...

 • Motion: Lägg ut handlingarna på webben

  En fungerande demokrati förutsätter en nära dialog mellan medborgare och politiker. Den förutsätter också en öppenhet från det offentliga i frågor som berör människors vardag.

  Idag kan länets medborgare ta del av det som händer i landstingsfullmäktige via radio, webbsändningar och tidningar. Detta ger medborgarna möjligheten att i efterhand sätta sig in i hur politikerna resonerat och agerat i denna politiska församling. Därtill finns föredragningslistan inför olika sammanträden på lvn...

 • KD för att inrätta karriärtjänster i vården

  Liberalerna har i en motion föreslagit att inrätta karriärtjänster i vården.

  När motionen behandlades av landstingsfullmäktige i februari 2016 yrkade förutom Kristdemokraterna och Liberalerna även M och C bifall till motionen. Tyvärr gick en majoriteten emot förslaget. S och V yrkade avslag. SD meddelade som så ofta hänt tidigare att man inte i beslutet… Allianspartierna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla motionen.

  Personal | bemanning · karriärtjänster · motio...

 • KD positiv till att enhetstaxa införs i vården

  Centerpartiet har i en motion föreslagit att införa en förenklad avgiftsmodell. Det är något som Kristdemokraterna ser positivt på.

  När motionen behandlades av landstingsfullmäktige i februari 2016 yrkade förutom Kristdemokraterna och Centerpartiet även S, V och M bifall till motionen vilket innebär att enhetstaxa införs från den 1 april 2016.

  Ekonomi/skatter | enhetstaxa · motion · regionfullmäktige

 • Motion: Delegationsrätten att tillsätta (och avsätta) landstingsdirektör

  I Reglemente för landstingsstyrelsen, folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt av landstingsfullmäktige i februari 2015 framgår det att

  ”Landstingsstyrelsen tillsätter landstingsdirektör som högsta ansvarig tjänsteman och utfärdar en instruktion som beskriver vederbörandes uppgifter för ledning och samordning inom landstingsförvaltningen. Styrelsen är landstingsdirektörens uppdragsgivare.”

  Landstingsstyrelsen har sedan fattat...

 • Motion: Gratis HPV-vaccin även till länets pojkar

  Det har blivit vanligare med cancer i mun och svalg och det finns sätt att förebygga dessa åkommor. På samma sätt som flickor får HPV-vaccin ska även pojkar i tonåren vaccineras eftersom HPV ligger bakom flera typer av cancer. Detta skriver flera experter gemensamt samlat i en artikel om frågan i Svenska Dagbladet 10 Aug-2015.Huvud – Hals cancer drabbar ca. 1400 personer per år. Globalt är den 4-5: vanligaste cancerdiagnosen. Artikeln är undertecknad utav 16 överläkare vid bl.a. ÖNH-kli...

 • Nej till gratis HPV-vaccin även till pojkar

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 27 oktober 2010 § 154

  Motion från Mona Hammarstedt (KD) om gratis HPV-vaccin även till länets pojkar.

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 9 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt (KD) om gratis HPV-vaccin för länets pojkar (sid 93-94 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Inga säryrkande förelåg varför landstingsfullmäktige beslutade i enlighet med landstingsstyrelse...

 • Motion: Gratis HPV-vaccin även till länets pojkar

  Det humana pappillomviruset är mycket vanligt. Uppskattningsvis 70% av alla kvinnor och män som har haft samlag har haft en HPV-infektion. Infektionen ger som regel inga symtom och läker ofta ut av sig själv.

  Det finns idag fungerande HPV-vaccin och därför har Socialstyrelsen beslutat att HPVvaccinering ska införas in i det allmänna vaccinprogrammet. Beslutet träder i kraft den 1/1 2010 och omfattar alla flickor i årskurs 5 och 6, födda 1999 eller senare.

  Det är positivt att fli...