• Österåsen ska vara länets centrum för folkhälsa

  Österåsens huvudbyggnad

  Regionstyrelsen har fått ett förslag att ge Regiondirektören ett uppdrag att göra en förstudie för Österåsen. Förslaget säger att man ska ”uppdra till Regiondirektören att utreda förutsättningarna för ett utvidgat uppdrag för verksamheten Livsstilmedicin Österåsen”.

  Det låter här som att man vill utveckla verksamheten på Österåsen men med direktivet följer också ett underlag där det framgår vad man egentligen vill ska ske med Österåsen.

  Österåsen – Västernorrlands centrum för folkh...
 • Sammandrag av Regionfullmäktige 23 september 2020

  Ny hälso- och sjukvårdsorganisation, närsjukvård

  Största frågan denna gång var en ”ny hälso- och sjukvårdsorganisation, närsjukvård”. KD yrkade som enda parti på återremiss. Även om vi i grunden ser positivt till att man skapar en organisation som bättre ger invånarna en god och nära vård så var det alltför många frågetecken för att kunna anta förslaget i sin helhet.

  Mest bekymmersamt var att det helt saknades ekonomiska underlag. Inte en enda siffra redovisades på hur myck...

 • Vad vill ni i majoriteten ge Österåsen för framtid?

  Kristdemokraterna har i opposition verkat, såväl i regionplan som i budget, för att regionens ska prioritera upp folkhälsa och förebyggande arbete. Ett led i detta arbete anser vi är att utveckla Österåsen.

  I början av augusti besökte regionledningen Österåsen och man informerade då att man har en utredning är på gång och att man ska använda resurser på bästa sätt. Oron spred sig så klart direkt bland personalen då erfarenheten säger att det kan innebära en nedläggning.

  Inför va...

 • Motion: Utveckla Österåsens hälsohem till ett nationellt rehabcenter

  Österåsens huvudbyggnad

  Vi har konstaterat att Rehabilitering i Västernorrland har försämrats och i vissa fall lagts ned, mot bakgrund av detta ser vi en möjlighet att utveckla vården och göra Österåsens hälsohem till ett Nationellt rehabiliteringscenter där övriga regioner är medfinansiärer och därmed kunna nyttja det samma.

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att den, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av sin fysiska och psykiska förmåga. ...

 • Alliansen satsade stort på vården

  Jag hade på känn att TF Andersson inte skulle förstå sammanhanget mellan rökning, motion, alkohol och vårdkostnader. Jag tror inte att fattiga skulle fått sämre möjligheter till vård på grund av Alliansen. En privat vårdcentral har samma priser som en landstingsdriven.

  Visst har rika nu som förut fler möjligheter, eftersom de kan använda privat sjukvård via försäkringar som de själva eller företaget betalar. Det innebär bland annat att köerna blir kortare i den offentliga sjukvården.

 • Svar på interpellation om enbart hälso och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem:

  Är all verksamhet som bedrivs på Österåsens hälsohem att betrakta som vård inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?

  Den största delen av verksamheten består av patienter som remitterats till Österåsens hälsohems behandlingsprogram. Den bverksamheten bedrivs helt inom ramen för hälso- och sjukvård...

 • Interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut att från kommande årsskifte föra in Österåsens hälsohem i den nya primärvårdsenheten, infinner sig ett antal frågor, då hälsohemmet inte i alla avseenden är en traditionell sjukvårdsenhet. Det finns för hälso- och sjukvården en lång rad lagar och förordningar som reglerar verksamheten, i vissa fall mycket detaljerat. HSL är den övergripande lagstiftningen med bland annat en välkänd prioriteringsordning. Dessutom har patienter ett skydd via Patient...

 • Motion: Höj lunchmatsstandarden – satsa på ”dagens hälsolunch”

  Strax före jul sände radion ett reportage om den trista matkultur som de så kallade resandena får stå ut med. Över hela vårt land finns ett tämligen standardbetonat urval rätter på de flesta lunchserveringarnas meny över ”Dagens rätt”. Ett återkommande tema är rätter med mycket fett och salt, men lite fibrer och obearbetade råvaror. Är man enbart hänvisad till dessa luncher kan man inte räkna med att kosten bidrar till god hälsa, snarare tvärtom.

  Vi i KDS tycker att matkval...