• Interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  ”Familjecentralen – ett nav i samhället” hette den motion om behovet av att i vårt län tillskapa familjecentraler, som inlämnades av den kristdemokratiska gruppen i Landstinget Västernorrland hösten 2001.

  Sen dess har vi åstadkommit i detta ärende med en interpellation (våren -03) för att få veta, dels om ytterligare familjecentraler tillkommit i vårt landstingsområde, dels om utvärdering gjorts vid Familjecentralen i Härnösand.

  Förändringar i samhället skapar nya villkor för barn och föräldrar, vilket kan leda till en ökande känsla av vilsenhet och osäkerhet hos båda dessa parter. Barns hälsoproblem visar sig allt oftare ha sin rot och orsak i psykosociala problem.

  En familjecentral kan bli en naturlig och betydelsefull mötesplats för barnfamiljer, där föräldrar kan mötas och få råd, tips och hjälp och bli involverade i ett viktigt nätverk, medan barnen ännu är små och problemen inte hunnit växa och bli mer svårlösta. Men det är ingen myndighet! Människor som arbetar med tonåringar som börjat komma snett tidigt i livet och kanske hamnat i t ex drogmissbruk, påpekar igen och igen vikten av att tidigt och förebyggande satsa på barnen. God föräldrautbildning på mödravårdcentralen nämns då ofta som viktigt, där bl a behovet av hjälp med gränssättning och konsekvens i barnuppfostran betonas. Tidiga stödinsatser och samverkan är här oersättliga nyckelbegrepp.

  Men familjecentraler kan också se litet olika ut. I ”Möten som utmanar”, en rapport från Landstingsförbundet/Kommunförbundet skriven av projektledare Fatima Nur, Stockholm, pekas på positiva exempel från både kommuner och landsting, där familjecentraler också inrättat kulturförmedlare, kontaktassistenter och tolkar med invandrarbakgrund för att även kunna möta unga invandrarfamiljer från helt andra kulturkretsar än vår egen.

  I Landstinget Västernorrlands nuvarande flerårsplan formuleras följande inriktning om ett fortsatt folkhälsoarbete:

  ”Utvecklingen för barn och ungdom ägnas särskild uppmärksamhet. Bland andra insatser är en fortsatt uppbyggnad av familjecentraler i samarbete med länets kommuner angelägen för denna grupp.”

  Med hänvisning till det ovan skrivna vill jag fråga landstingsstyrelsens ordförande:

  • Har ytterligare någon eller några familjecentraler tillkommit inom vårt landsting?
  • Pågår planering för att i samarbete med en kommun öppna en ny familjecentral? Hur långt har det arbetet i så fall kommit? Planeras för ev särskild profil?

  Sundsvall den 28 januari 2005

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Primärvård | Berit Andersson · familjecentral · interpellation