• Svar på interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar till Berit Anderssons interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland:

  Familjecentralen i Härnösand, som funnits sedan maj 2001, har gett goda erfarenheter av en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg. En första utvärdering av verksamheten, som gjorts i samverkan mellan Härnösands kommun och landstinget, har sammanställts i en delrapport, mars 2003. Det belyser personalens upplevelser av resultat i förhållande till de övergripande målen. Under hösten 2003 kommer utvärderingen att fortsätta och då fokuseras på besökarnas upplevelser och under 2004 kommer en slutrapport i form av en processinriktad utvärdering.

  Bland annat framgår av den första delrapporten att majoriteten av personalen prioriterar arbetet med förebyggande arbete och tidiga insatser för barnfamiljer. Man säger vidare att närheten mellan enheterna underlättar samverkan och gynnar både besökare och personal genom tvärprofessionell information och kunskap. I början av hösten 2002 startade en familjecentral i Kramfors och i Sundsvall pågår planering av familjecentraler i Skönsberg och Ljustadalen.

  Jag vill därför svara Berit Andersson att vi har en fortsatt positiv inställning till familjecentraler som vi uttryckt i verksamhetsplaneringen och som vi nu  också ser förverkligas på flera platser i länet.

  Ånge den 18 juni 2003

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen

  Berit Andersson tackade för svaret

  I detta ärende yttrade sig Ewa Söderberg, Gun Olofsson och Sverker Ågren.


  Primärvård | familjecentral · interpellationssvar · Berit Andersson · Sverker Ågren