• Vårdalliansen styr Landstinget Västernorrland framåt

  Det har nu gått ett halvt år sedan vi i Vårdalliansen tog över makten i landstinget Västernorrland. Vi övertog ett landsting i
  minst sagt dåligt skick vilket innebar en början fylld av utmaningar och kantad av farthinder.

  Trots att det återstår en hel del utmaningar har vi redan hunnit vidtagit många nödvändiga åtgärder för att göra landstinget till en effektiv organisation som våra medborgare och medarbetare kan vara stolta över.

  De svårigheter vi i Vårdalliansen hittills mött har vävt oss samman och vi har ett mycket gott samarbetsklimat mellan våra sex partier. Vi arbetar med ett stort engagemang i våra nya uppdrag och vi är fyllda av ambitioner att utveckla Västernorrlands landsting.

  Vårt utvecklingsarbete presenteraras i nedanstående fempunktsprogram:

  1. God ekonomisk hushållning. God ekonomi är en viktig förutsättning för att landstinget ska kunna bedriva sin verksamhet, och vi är enligt lag skyldig att uppnå en god ekonomisk hushållning. Vi är nu på god väg att återställa det underskott tidigare majoritet skapat.  Resultatet efter ett halvår är bättre än budget för landstinget som helhet.
  2. God vård. Vi arbetar för en god vård som har tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet i centrum. För det krävs ett ökat samarbete och samverkan mellan sjukhusen i länet och mellan sjukhusen och vårdcentralerna. Länets sjukhus arbetar nu aktivt med samordning av sina verksamheter. Vi satsar nu hårt på folkhälsa och denna satsning tydliggör vi genom att byta namn till hälsocentraler på våra landstingsdrivna vårdcentraler.
  3. Sammanhållning, ledning och styrning. För Vårdalliansen är en sammanhållen ledning och kraftfull styrning ett måste för att komma tillrätta med de problem och brister som tidigare rapporter och granskningar visat, om vi ska kunna möta framtidens utmaningar.
  4. Förbättrings- och utvecklingsarbete. Förbättrings och utvecklingsarbetet är mycket viktigt för att kunna möta framtidens vårdbehov. Vi ska prioritera förbättringsarbetet inom samtliga förvaltningar där vi ska ta tillvara personalens kunskap och engagemang för att utveckla landstinget till en modern organisation.
  5. Information och kommunikation. Tydlig kommunikation inom landstingets verksamheter och information till medborgare och patienter är av precis lika stor vikt för att kunna erbjuda en god vård.

  Landstinget Västernorrland står som sagt inför stora utmaningar. Det kommer att ta tid att komma i fas och det kräver ett långsiktigt, uthålligt utvecklingsarbete.

  Landstinget Västernorrland har de bästa förutsättningar, nämligen en kompetent och engagerad personal! Vi är övertygade om att du som medborgare kommer att se allt det positiva som denna process kommer att medföra.

  Vårdalliansen juli 2011

  Per Wahlberg (M)
  Jacomina Beertema (M)
  Hans Hedlund (C)
  Yvonne Sundqvist (SJVP)
  Ingeborg Wiksten (FP)
  Sverker Ågren (KD)
  Eva Andersson (MP)


  Ekonomi/skatter · Ledning/styrning · Primärvård · Specialistvård | hälsocentral · Sverker Ågren · Vårdalliansen