• Hälsosamtalen bidrar till att färre utvecklas diabetes

  I en fråga ställd till FPTN:s ordförande har Mona Hammarstedt efterfrågat om man genom landstingets hälsosamtal lyckats fånga upp medborgare tidigt så att man får färre som utvecklar typ-2-diabetes.

  Av svaret som presenterades på landstingsfullmäktige den 24 november framgår att att man i en uppföljning av alla hälsosamtal mellan 2012 och 2014 upptäckt 1 190 personer med ett tillstånd som räknas befinna sig i ett förstadium till diabetes. Dessa personer erbjuds stöd till levnadsvaneför...

 • Svar på fråga om diabetesscreening

  Mot bakgrund av vikten för tidig upptäckt för att minska risken att utveckla typ-2-diabetes och upplägget för landstingets hälsosamtal riktade 40-, 50- och 60-åring ställer Mona Hammarstedt en fråga.

  Fråga: Kan man nu se en långsiktig förändring, dvs. att vi lyckas fånga upp medborgare tidigt så att vi får färre som utvecklar typ-2-diabetes?

  Svar: I en treårsuppföljning av genomförda hälsoundersökningar (år 2012-20214) upptäcktes 1190 personer med ett tillstånd som räknas befinn...

 • Fråga: Diabetesscreening

  Enkel fråga till FPTN:s ordförande: I nationella riktlinjerna för diabetesvård[1] finns screening med som riktar sig till riskgrupper, specifikt mot typ-2-diabetes.

  Med förebyggande åtgärder såsom screening kan man tidigt upptäcka förstadier till typ-2-diabetes. Genom en sådan upptäckt kan man minska risken för utveckling av denna diabetestyp och därmed också behovet av sjukvård.[2]

  För att upptäcka vilka personer som troligen kommer utveckla diabetes kan det därför vara motiver...

 • Ingen särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom:

  Maude Westman lyfter fram de unga diabetikernas situation och det är väl känt att just denna grupp diabetiker kräver ett särskild handlag i omhändertagandet.

  Efter rundfrågning av länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar får vi bilden av att det inte råder någon generell resursbrist och att man rimlig...

 • Interpellation: Särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom

  På 20 år har andelen barn och ungdomar med typ 1 diabetes fördubblats och antalet nyinsjuknande varje år är ca 800. Oroväckande är också tendensen att åldern för insjuknande sjunker. Diabetes hos barn och ungdomar påverkar hela familjen. Föräldrarna måste fortlöpande få undervisning om diabetes och den praktiska behandlingen. Även omgivningen ex anhöriga, vänner och skola måste vara välinformerade för att förstå.

  Ett barn upp till 18 år behandlas på barnavdelning med täta provtagningar...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...