• Inspel till en ny målbild i Region Västernorrland

  Regionen är på gång att skapa en ny målbild som ska ersätta målbilden från 2016. Det här är Kristdemokraternas idéer, tankar och synpunkter till den nya målbilden insända till regionen den 25 februari 2020.

  1       Övergripande

  När man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

  1.1      Ett helhetsperspektiv och patientsäkerhet

  Regionen står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är av största vikt att vi jobbar med en målbild som ha...

 • Interpellationssvar angående fler familjecentraler

  Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Jag gör även en kort reflektion över att frågan kanske borde ha ställts till ordförande i Vårdvalsutskottet, då Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden endast är utförare av landstingsdriven primärvård.

  Jag delar interpellantens positiva inställning till familjecentralernas värde, där basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppen förskola samt en förebyggande individ- och familjeomsorg.

  Huvudmännens...

 • Interpellation: Fler familjecentraler

  En familjecentral är en viktig mötesplats där barnfamiljer får tillgång till mödravård, barnavårdcentral, öppen förskola och socialtjänst på ett och samma ställe. Inte minst ger familjecentralerna asylsökande familjer stärkta möjligheter att få en lyckad integration i det svenska samhället.

  Genom denna samverkan, med både kommunal och landstingsdriven verksamhet, når man lättare familjer och får utökade möjligheter att arbeta mer aktivt med förebyggande och stödjande insatser för barn ...

 • Privat vårdcentral imponerar

  Det fria vårdvalet har redan inspirerat och skapat nya vårdmöjligheter. Häromdagen invigdes en ny privat vårdcentral, Sundsvalls vårdcentral i före detta Skönsmons vårdcentrals lokaler.

  Det var intressant och spännande för oss kristdemokrater att under ett studiebesök och också vid invigningen få inblick i det koncept som man arbetat fram. Här skapas en ny vårdcentral i traditionell mening men en som dessutom rymmer en hel del annat positivt för vården. Till exempel har man tillgång t...

 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...
 • Interpellation: Fler familjecentraler i Västernorrland

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  Idag firar vi FN:s familjedag. Hösten 2001 lämnade den kristdemokratiska gruppen in en motion till Landstinget Västernorrland om behovet av att tillskapa familjecentraler i vårt län med rubriken ”Familjecentralen – ett nav i samhället”.

  Vi påpekade i motionen vikten av gott samarbete avseende barns och föräldrars behov med tanke på såväl landstingets som kommunens ansvarsuppgifter, som trots att det handlar om t...

 • Svar på interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  Benny Eriksson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om familjecentral – fortsatt arbete:

  Intentionerna i landstingets verksamhetsplan om utveckling för barn och ungdom samt fortsatt utbyggnad av familjecentraler i samarbete med kommunerna, håller på att förverkligas.

  Erfarenheterna är goda med de två familjecentraler som sedan tidigare är igång, den i Härnösand och den i Kramfors.

  För närvarand...

 • Interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  ”Familjecentralen – ett nav i samhället” hette den motion om behovet av att i vårt län tillskapa familjecentraler, som inlämnades av den kristdemokratiska gruppen i Landstinget Västernorrland hösten 2001.

  Sen dess har vi åstadkommit i detta ärende med en interpellation (våren -03) för att få veta, dels om ytterligare familjecentraler tillkommit i vårt landstingsområde, dels om utvärdering gjorts vid Familjecentralen i Härnösand.

  Förändringar i samhället skapar ...

 • Svar på interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar till Berit Anderssons interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland:

  Familjecentralen i Härnösand, som funnits sedan maj 2001, har gett goda erfarenheter av en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg. En första utvärdering av verksamheten, som gjorts i samverkan mellan Härnösands kommun och landstinget, har sammanställts i...