• Svar på interpellation om situationen på Örnsköldsviks sjukhus

  Svar på interpellation från Maude Westman (KD) om situationen på Örnsköldsviks sjukhus Benny Eriksson, landstingsstyrelsens vice ordförande, lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om situationen på Örnsköldsviks sjukhus:

  Antalet uppsägningar vid Örnsköldsviks sjukhus är i paritet med det besparingskrav som ett i stort sett enigt landstingsfullmäktige beslutat om. Vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist ska arbetsgivaren först avsluta alla tidsbegränsade anställningar och se...

 • Interpellation: Situationen på Örnsköldsviks sjukhus

  Maude Westman överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande:

  För två år sedan beslöts det i ett enigt landstingsfullmäktige att vi måste se över våra kostnader för vårt landsting blödde. Vi beslöt att anta ett sparförslag för att komma fram till en budget vi kan försvara. Största delen av sparbetinget drabbade personal och då främst undersköterskor. Arbetet startades på sjukhuset i Örnsköldsvik. Alla som varslades fick si...

 • Vård på sjukhus är ingen industri

  Det exceptionellt egenmäktiga handlande som majoriteten har genomfört vid länssjukhuset i Sundsvall efter den 17/12 2009 tar vi i Kristdemokraterna helt avstånd ifrån.

  Vi vill markera att detta handlingssätt är oacceptabelt.

  Konsekvenserna kan vi ännu inte överblicka men de ekonomiska ramarna som vi kommit överens om, kräver en helt annan förankring än den vi nu ser. Varsamhet och stor kunskap måste användas när det gäller omorganisation i vården, och den kompetensen bedömer vi ...

 • Vaccinbrist gör att personal inte vaccineras mot influensa

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Maude Westman:

  I samråd med smittskyddsläkaren har medicinskt ansvariga gjort bedömningen att ett generellt erbjudande till all vårdpersonal om vaccination mot influensa inte bör ges. Ställningstagandet baseras delvis på det att vaccinbrist varit ett problem och därför har riskgrupperna getts förtur. Det är dock upp till enskilda verksamheter att göra bedömningen om några...

 • Interpellation: Vaccination av personal

  Interpellation till personaldelegationens ordförande Kenneth Westin

  Vintern närmar sig och med den förkylnings- och influensasjukdomar. Vi har genom media, både press och i etermedia kunnat ta del av att årets influensa verkar vara av en ”elak” typ. Det kan drabba många äldre som kan insjukna med stort vårdbehov som resultat. Detta kommer att belasta en redan tyngd sjukvårdsapparat. Men i år kommer förhoppningsvis fler äldre att slippa bli sjuka tack vare vaccinationerna som erbjuds.

 • Ingen särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom:

  Maude Westman lyfter fram de unga diabetikernas situation och det är väl känt att just denna grupp diabetiker kräver ett särskild handlag i omhändertagandet.

  Efter rundfrågning av länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar får vi bilden av att det inte råder någon generell resursbrist och att man rimlig...

 • Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäkt...

 • Interpellation: Särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom

  På 20 år har andelen barn och ungdomar med typ 1 diabetes fördubblats och antalet nyinsjuknande varje år är ca 800. Oroväckande är också tendensen att åldern för insjuknande sjunker. Diabetes hos barn och ungdomar påverkar hela familjen. Föräldrarna måste fortlöpande få undervisning om diabetes och den praktiska behandlingen. Även omgivningen ex anhöriga, vänner och skola måste vara välinformerade för att förstå.

  Ett barn upp till 18 år behandlas på barnavdelning med täta provtagningar...

 • Svar på interpellation om bruk och missbruk

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om bruk och missbruk:

  I interpellationen frågas om det finns några riktlinjer eller strategier hur vi skall arbeta framåt för att nå det uppsatta målet i planen för ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.

  Med den som utgångspunkt utarbetade primärvården under 2006 en handlingsplan för minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika ...

 • Svar på interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa

  Interpellationen överlämnades till Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, för besvarande. Elisabet Strömqvist lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa:

  Mot bakgrund av att antalet aborter ökar i Västernorrland och att målet med det förebyggande arbetet är att antalet aborter skall minska bland unga kvinnor frågas i interpellationen om det finns några ekonomiska restriktioner som kan försvåra det förebygga...