• Yttrande över motion om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut

  Yttrande över motion Sverker Ågren och Mona Hammarstedt för den kristdemokratiska landstingsgruppen om förbättrad service vid skador och fel på hjälpmedel – hjälpmedelsakut:

  Hjälpmedel används i den dagliga livsföringen för att underlätta för personer att leva ett självständigt liv. Motionärerna lyfter fram att det vid akut behov av reparation eller ersättning av hjälpmedel saknas i vårt län tillgång till service och hjälp kvällar och helger.

  Att det inträffar händelser runt hjä...

 • Yttrande över motion om gratis HPV-vaccin även till länets pojkar

  För att minska framtida risk för livmoderhalscancer har nu Socialstyrelsen beslutat att HPV-vaccination (Humant Papillomvirus) ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från 1 januari 2010 för flickor födda 1999 och senare när de går i årskurs 5-6. Om nästan alla flickor blir vaccinerade mot HPV är det högst osäkert om en vaccination av pojkar skulle öka skyddet för flickor i nämndvärd grad.

  I dagsläget är det också oklart hur HPV-vaccin kan påverka förekomsten av cancer hos mä...

 • Yttrande över motion om sjukvårdintegrerad farmaci

  Yttrande över motion från Mona Hammarstedt (KD) om Farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci:

  Vi delar motionsställarens uppfattning om att farmaceuter i Sverige är relativt osynliga i dagens sjukvård. Vi håller också med om att läkemedelshanteringen kan ytterligare kvalitetssäkras om farmaceuter med rätt kompetens är mer integrerade i vårdkedjan.

  I Sverige innefattar begreppet farmaceut flera yrkesgrupper som apotekare, farmacie magister och receptarie. Idag har apotek...

 • Yttrande över motion om bygginvesteringar

  Yttrande över motion om att upprätta verksamhetsbeskrivning och driftskostnadskalkyl i samband med bygginvesteringar

  I syfte att tydliggöra investeringshanteringen inom Landstinget Västernorrland, har Ledningsstaben Ekonomi och Finans i samverkan med Landstingsfastigheter/Ledningsstaben Fastighet, på uppdrag av landstingsdirektören upprättat ”Riktlinjer för investeringsprocessen inom Landstiget Västernorrland”.

  Dokumentet innehåller riktlinjer för beslutsfattande, handläggning o...

 • Yttrande över motion om sänkt besöksavgift

  Yttrande över motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Goës (mp) om sänkt besöksavgift inom psykiatrin för unga vuxna

  Motionen var uppe till behandling vid landstingsfullmäktiges möte i februari 2006 men återremitterades.

  Motionärerna vill reducera, alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Bakgrunden till förslaget är det växande problemet med psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 å...

 • Yttrande över motion om ny nämnd för gemensamma ansvarsuppgifter

  Motionären föreslår att Landstinget Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks sjukhus, på försök inrättar en gemensam nämnd med uppdrag att ta ansvar för berörda länsinvånare inom äldrevård, handikappomsorg och psykiatrin.

  Samtidigt har Kommunförbundet inkommit med förslag att kommunerna och landstinget inleder ett samarbete på länsnivå för utveckling av samarbetsformerna för hälso- och sjukvård samt handikappomsorg. Syftet är att kunna utveckla samarbete i vårdkedjorna gneom att ly...

 • Yttrande över motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Yttrande över motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (alkohol och andra droger)

  Vård och behandling av personer med missbruk har fyra olika huvudmän som aktörer. Det är kommunen, genom socialtjänsten, landstinget genom sjukvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, genom behandlingshemmen för tvångsvården samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Ansvaren regleras genom SoL (Socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare), HSL....

 • Yttrande över motion: Användning av oblekt papper

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds) föreslår i sin motion att landstinget övergår från blekt till oblekt papper på samtliga verksamhetsområden där detta är möjigt.

  Utskottet har stor förståelse för de synpunkter motionärerna framför. Miljöfrågorna är mycket viktiga.

  När det gäller den här aktualiserade frågeställningen arbetar landstinget i princip efter de synpunkter som motionärerna framför. Där det är möjligt, t ex vad avser mjukpapper som ha...

 • Yttrande över motion minskad användning av personnummer

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (KDS) har i sin motion föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för minskad användning av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  Användningen av personnummer har varit och är föremål för en omfattande diskussion i vårt land. För närvarande pågår centrala utredningar med uppgift att på olika sätt belysa personnummeranvändningen.

  Utskottet har i princip samma grundinställning till problemet som motionärerna, dvs att p...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...