• Yttrande över motion om ny nämnd för gemensamma ansvarsuppgifter

  Motionären föreslår att Landstinget Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks sjukhus, på försök inrättar en gemensam nämnd med uppdrag att ta ansvar för berörda länsinvånare inom äldrevård, handikappomsorg och psykiatrin.

  Samtidigt har Kommunförbundet inkommit med förslag att kommunerna och landstinget inleder ett samarbete på länsnivå för utveckling av samarbetsformerna för hälso- och sjukvård samt handikappomsorg. Syftet är att kunna utveckla samarbete i vårdkedjorna gneom att ly...

 • Förändra den inre strukturen

  <i>Hur kan det komma sig att trots tillgång till allt fler läkare så minskar effektiviteten inom vården? Och varför håller vi så krampaktigt fast vid gamla traditionella strukturer?</i>

  Landstingets strukturella <b>inre</b> organisation kom till någon gång på 40-50-talet. Då byggdes först sjukhusen som en bas för den svenska sjukvården. Därefter byggdes primärvården ut, med först distriktssköterskemottagningarn och provinsialläkare, som sedan ersattes med vårdce...

 • Svar på interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Kerstin Nygren, ordförande i kultur-, utbildnings- och forskningsdelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag:

  Både landstingets revisorer och förvaltningsledningen inom Regional Utveckling har riktat anmärkningar mot musikchefen.

  Förutom den kritik revisorerna framförde i sin granskningsrapport om internkontroll inom Regional Utveckling, hade förvaltningsledningen redan uppmärksammat andra allvarliga brister.

 • Ny nämnd för gemensamma arbetsuppgifter

  Ofta återkommer vi i olika samhällsverksamheter till det viktiga begreppet samarbete. Vi reagerar och poängterar det med emfas när vi t ex ser att en patient ”hamnar mellan stolarna”, för det får inte ske! Kommun och landsting måste kontinuerligt söka varandras stöd för att på bästa möjliga sätt ge t ex vård till äldre, handikappade och psykiskt funktionshindrade. För den enskilde är det ointressant vilken huvudman som har ansvaret för att vården fungerar. Huvudsaken är att den fu...

 • Yttrande över motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Yttrande över motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (alkohol och andra droger)

  Vård och behandling av personer med missbruk har fyra olika huvudmän som aktörer. Det är kommunen, genom socialtjänsten, landstinget genom sjukvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, genom behandlingshemmen för tvångsvården samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Ansvaren regleras genom SoL (Socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare), HSL....

 • Lägg ut Landstingsfastigheter på entreprenad!

  Vårdalliansen har förut påpekat att vårt landsting har större lokalytor än jämförbara landsting. Detta förhållande kvarstår alltjämt, trots att majoriteten upprepade gånger utlovat minskningar. Detta medför bl a en förhöjd kostnadsnivå som dränerar sjukvården på ekonomiska resurser.

  Lokaler som inte används eller inte behövs för landstingets verksamhet ska säljas eller rivas. Vakanta ytor har under senare år i stället ökat inom vårt landsting från 37 000 m2 till 40 000 m2. Den ”h...

 • Interpellation: Frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Under en månads tid har det figurerat rykten samt fakta om KUF:s ”affärer”. Gåvor, ändring av leasingavtal, felaktig representation, oredovisade kontantuttag via Eurocard, saknade och oredovisade körjournaler, brister i internkontroll, omotiverade inköp, brott mot landstingets representationsregler m m, allt enligt revisorernas rapport 16 juni 2003 samt det som kommit fram senare allt eftersom ”affären” vuxit.

  Chefen för Länsmusiken, .., har fått ett ”avgå...

 • Svar på interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus:

  Det är helt klart att vår nuvarande struktur inom slutenvård som inom primärvård kommer att bli föremål för förändringar på grund av minskat befolkningsunderlag, men också av ekonomiska orsaker.

  Med hänvisning till detta kan jag därför konstatera att vi inte har råd med nuvarande organisation. Ett inledande arbete har därför startat för att ta f...

 • Interpellation: Behov av vårdcentraler och sjukhus

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  Under de senaste åren har landstinget haft svårt att få ekonomin att gå ihop, ständiga underskott har redovisats! Och så ser det ut även under det kommande året, sannolikt blir även 2004 ett år då det blir röda siffror i bokslutet.

  Revisorerna kritiserar beslut och uppföljning av ekonomin och just nu syns ingen ljusning. Vi kommer förmodligen att vara ett län med mindre än 200 000 invånare inom en 10-15-årsperiod, om inte trenden...