• Motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Rondsystemet har mycket gamla anor inom sjukvården och fyller säkert en viktig funktion. Det ger läkare och sjukvårdspersonal information och viss överblick.

  Men ronden kan också vara mycket känslig för patienterna både ur integritets- och sekretessynpunkt. Att bli undersökt och kanske diskuterad i medpatienters närvaro är inte alltid så trevligt. Patienternas önskan att få tala med sin läkare om sina bekymmer och sin oro, hämmas också av medpatienters närvaro.

  Av hänsyn till de...

 • Motion: Användning av oblekt papper

  För att få ett vitt, blekt och fint papper som detta, krävs kemiska processer som medför farliga utsläpp i miljön. Oblekt papper kan däremot tillverkas till lägre energiförbrukning, mindre råvaruåtgång samt med mindre farliga utsläpp som följd.

  Dessa förhållanden är allmänt kända, men användningen och därmed efterfrågan på oblekt papper är inte så hög som dess miljömässiga fördelar förtjänar. Kommunförbundet har i samarbete med Kommunsamköp startat ett projekt för att få fram ett bättr...

 • Yttrande över motion minskad användning av personnummer

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (KDS) har i sin motion föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att verka för minskad användning av personnummer inom landstingets verksamhetsområden.

  Användningen av personnummer har varit och är föremål för en omfattande diskussion i vårt land. För närvarande pågår centrala utredningar med uppgift att på olika sätt belysa personnummeranvändningen.

  Utskottet har i princip samma grundinställning till problemet som motionärerna, dvs att p...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...

 • Motion: Minskad användning av personnummer

  Användningen av personnummer har ökat kraftigt i vårt land. Det har skett mer eller mindre i onödan, i vissa fall av slentrian. För att få en vanlig katalog från en postorderfirma, är det ganska vanligt att personnummer ska lämnas. Även inom offentlig förvaltning, får personal uppge personnummer i alltför många sammanhang, där motivering saknas.

  Vi ser inga mörka ”spöken” i horisonten, men vi i KDS vill ändå ifrågasätta en del användande av personnummer. Av hänsyn till pers...

 • Svar på enkel fråga angående IVF

  Sverker Ågren (kds) har frågat mig om Landstinget Västernorrlands avtal och samarbete med Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF).

  Avtalet gäller från kommande årsskifte och gäller behandling av barnlösa par genom så kallad in vitrofertilisering.

  Metoderna och reglerna för behandlingen i Norge följer helt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

  Någon forskning förekommer inte och är inte heller planerad.

  Mot denna bakgrund vill jag bes...

 • Fråga angående IVF

  Ett avtal om samarbete mellan landstingen i Västernorrland och Jämtland samt Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF) verksamhet, beräknas träda i kraft fr o m årsskiftet.

  Det saknas fortfarande fastställda regler för hur IVF verksamhet får bedrivas i vårt land. Den medicinsk-tekniska utvecklingen ligger långt före lagstiftningen. IVF är inget undantag.

  Betänkandet ”Barn genom befruktning utanför kroppen m m” (SOU 1985:5) tar dock upp provrörsbe...