• Interpellation: Alkoholkonsumtionen

  Till hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Alf Wedin:

  Redan ett halvår efter att landstingsmötet antagit det nya programmet för 1990-talets hälso- och sjukvårdsprogram, ”Hälsan framför allt”, drag Västernorrlands läns landsting igång en ambitiös och åtgärdsinriktad programverksamhet för minskning av hjärt- och kärlsjukdomarna i länet. Vi har också noterat att primärvården ökat sitt utbud av rökavvänjningsgrupper.

  Men på alkoholområdet verkar inte mycket hända,...

 • Motion: Alkoholfri representation i landstinget

  LAndstingsmötet har nu antagit det nya programmet för 90-talets hälso- och sjukvård i Västernorrland ”Hälsan framför allt”. Beslutet togs i stor enighet på alla väsentliga områden.

  Bland de mera uppmärksammade delarna i HS-90 är de kvantitativa mål som satts upp för förändringar av andel rökare, förbättrade matvanor, fysisk aktivitet samt minskad alkoholkonsumtion.

  ”En något mera restriktiv hållning mot vanan att dricka alkohol kan också förmärkas. Denna tenden...

 • Motion: Översyn av bidragsregler

  Ett stort antal föreningar inom länet erhåller bidrag från Västernorrlands läns landsting för sin verksamhet. Från KDS ser vi positivt på de insatser som föreningslivet gör. Ett rikt och fungerande föreningsliv har med säkerhet en betydande funktion i vårt dagliga liv och kan utgöra ett bidrag för att förebygga ohälsa. Utifrån landstingets folkhälsoansvar är bidragen väl motiverade.

  Det skulle emellertid vara önskvärt att engagera föreningslivet ännu mera i det förebyggande arbetet, so...

 • Svar på motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Förvaltningsutskottets yttrande

  KDS landstingsgrupp har föreslagit att förvaltningsutskottet får i uppdrag att arbeta för att medel från den allmänna försäkringen tillförs landstinget för investeringar i ny och kapitalintensiv högteknologisk utrustning.

  Inom ramen för regeringens försöksverksamhet med s k frilandsting skall det startas en försöksverksamhet i Bohuslandstinget.

  Försöket syftar till att överföra resurser från försäkringskassan till landstinget, för att därigenom ko...

 • Motion: Medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Samhället skulle kunna göra stora besparingar genom ökade investeringar i ny medicinsk-teknisk utrustning. I många fall kan dessa leda till stora ekonomiska vinster genom att vården blir effektivare och behandlingslinjer, sjukskrivningar etc kortare. För patienten är det minskade lidandet självklart den största fördelen.

  Investeringar som kan leda till sådana förbättringar är t ex utbyggnad av fiberoptiska nät mellan länets sjukhus, införande av lasermaskin för ingrepp inom gynekologi ...

 • Interpellation: Hur har Tjernobylkatastrofen påverkat vår hälsa?

  Katastrofen i Tjernobyl visar vilka oöverskådliga skador som kärnkraften kan åstadkomma på både människor och de ekologiska systemen.

  Västernorrlands län, som tillhör de hårdast drabbade länen, upplever något av en tyst vår: Beteshagar står tomma, jordbrukarna våndas och väntar alltmer desperata på besked om ”friklassning”. Gräslög, persilja och nässlor får inte skördas, utan ska skäras bort och läggas på speciell kompost för radioaktivt avfall. De långsiktiga effekterna ka...

 • Beslut i landstingfullmäktige motion om minskad användning av personnummer

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 12 på föredragningslistan angående motion från Göran Sydhage och Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om minskad användning av personnummer.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  Digitalisering | Göran Sydhage · motionsbeslut · personnummer · Sverker Ågren.

 • Beslut i regionfullmäktige motion om användning av oblekt papper

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 11 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om användning av oblekt papper.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  I ärendet yttrar sig Göran Sydhage

  Bilden överst av Free-Photos från Pixabay (Pixabay License).

  Miljö och energi | Göran Sydhage · motionsbeslut · papper · ...

 • Beslut i regionfullmäktige motion om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 10 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren för KDS landstingsgrupp om integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att motionen därmed anses besvarad.

  I ärendet yttrar sig Sverker Ågren och Jarl-Erik Smeds.

  Specialistvård | integritet · motionsbeslut · rond · tystnadsplikt · Sverker Ågren

  ...
 • Yttrande över motion: Användning av oblekt papper

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds) föreslår i sin motion att landstinget övergår från blekt till oblekt papper på samtliga verksamhetsområden där detta är möjigt.

  Utskottet har stor förståelse för de synpunkter motionärerna framför. Miljöfrågorna är mycket viktiga.

  När det gäller den här aktualiserade frågeställningen arbetar landstinget i princip efter de synpunkter som motionärerna framför. Där det är möjligt, t ex vad avser mjukpapper som ha...