• Extra åtgärder mot arbetslösheten i offentliga sektorn i länet

  Arbetslösheten i länet befinner sig på en rekordnivå. Många anställda inom vården sägs upp. Ytterligare uppsägningar väntas efter beslut senare i höst. Enligt planeringsförutsättningarna (PLF) från juni ska landstinget satsa ca 90 mkr under perioden på personalpolitiska åtgärder. Mot bakgrund av läget som länet befinner sig i just nu, bör extraordinära insatser beslutas. Ingen behöver betvivla att det finns många angelägna uppgifter för personalen i vården. Patienter, personal och länet i des...

 • Svar på motion om utlåning/uthyrning av barncykelhjälmar

  Vid landstingsmötet juni 1988 besvarades en motion från KDS om utlåning/uthyrning av cykelhjälmar till förskolebarn. Svaret innebär att frågan skulle prövas inom ramen för det program för olycksfallsförebyggande arbete som påbörjats.

  Som svar på fråga vid landstingsmötet den 13 september 1989 om att dela ut cykelhjämar till samtliga förstaklassare enligt Jämtlandsmodellen, lovades att ärendet skulle påskyndas och behandlas separat vid landstingsmötet i november 1989.

  Västernorrl...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om översyn av bidragsregler

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om översyn av bidragsregler.

  Under överläggningen yrkar dels Rut Sandström, Tord Sundelin, Ingvar Byström och Ulla Norgren bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att avslå motionen dels Sverker Ågren och Göran Sydhage bifall till motionen.

  Orföranden ställer de båda förslag...

 • Svar på motion om bidragsregler

  KDS landstingsgrupp föreslår i en motion dels att landstingsbidrag till organisation, förening endast skall utgå under förutsättning att verksamheten bedrivs drogfri, dels att förvaltningsutskottet med beaktande av detta får i uppdrag att se över nu gällande bidragsregler.

  Landstingets bidrag till studieförbunden, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna, ungdomsorganisationerna m fl har fastställts i nära anslutning till Landstingsförbundets rekommendationer.

  Bidrag utgår ti...

 • Motion: Översyn av bidragsregler

  Ett stort antal föreningar inom länet erhåller bidrag från Västernorrlands läns landsting för sin verksamhet. Från KDS ser vi positivt på de insatser som föreningslivet gör. Ett rikt och fungerande föreningsliv har med säkerhet en betydande funktion i vårt dagliga liv och kan utgöra ett bidrag för att förebygga ohälsa. Utifrån landstingets folkhälsoansvar är bidragen väl motiverade.

  Det skulle emellertid vara önskvärt att engagera föreningslivet ännu mera i det förebyggande arbetet, so...