• Stöd kvinnor som lever i förtryck

  Vi i Sverige har ett stort ansvar att stödja de kvinnor som i dag lever i förtryck utan möjlighet att påverka sin egen vardag. Det skriver Liza-Maria Norlin i anslutning till den nyss firade internationella kvinnodagen.

  I närmare 100 år har den internationella kvinnodagen fått symbolisera och belysa den ojämlikhet som råder över hela vår värld mot människor, bara för att de är kvinnor. Vad har hänt på denna tid? Fortfarande diskrimineras och utnyttjas kvinnor över hela världen. I Sveri...

 • Sluta fabulera om rättvisemärkt kaffe

  Det är endast en bråkdel av det högre pris som rättvisemärkt (RM) kaffe säljs för, som når de fattiga RM-kaffeodlarna, påstår Lydiah Wålsten & Karl Malmqvist (L&K) i en fabulös artikel ST den 23/1.

  Detta uttalande visar att man inte förstår RM-konceptet, eller snarare, man vill inte förstå. Hur mycket bättre betalt får de kaffebönder som inte har sin produktion RM-godkänd? De får inte ens hälften betalt, många gånger. L&K försöker medvetet att vilseleda oss konsumenter.

 • Motion: Rättvisare patientförsäkring

  Den patientförsäkring som Landstinget Västernorrland har via Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag har bidragit till att stärka patienters ställning och möjligheter att få ersättning vid skador som uppkommit i samband med vård och behandling. En hög andel av anmälda skador, ca 45 %, leder till ersättning.

  Emellertid finns brister i försäkringen och det gäller rättvisa mellan könen. Då LÖF tillämpar Trafikskadenämndens regelverk för ersättning vid invaliditet, har det visat sig att k...

 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...
 • Interpellation: När kommer landstinget inrätta ett etiskt forum?

  KdS lade i november 1992 fram en motion om de etiska frågorna i landstinget. Kravet var att en etisk kommitté skulle bildas samt ta fram ett handlingsprogram. Vi februarimötet 1993 behandlades motionen. Fullmäktige beslutade att ett etiskt handlingsprogram skulle utarbetas via HSD:s försorg. Därefter skulle vi ta ställning till förslaget om en etisk kommitté. Frågan om hur stort utrymme ämnet ska ges i fortbildning, ska också belysas i handlingsprogrammet. KdS-gruppen ansåg att vår motion ble...

 • Interpellation: Redovisning av resurser till vården med ny regering

  Resursfrågorna till sjukvården har varit föremål för omfattande debatt mellan politiker, bland sjukvårdspersonal och hos allmänheten. Hälso- och sjukvården tillhör välfärdens hjärtefrågor. Det handlar om medicinsk kvalitet och trygghet för den enskilde patienten i utsatta lägen och när krafterna sviktar. Därför har sjukvården varit, är och kommer att förbli en kärnfråga i välfärdsdebatten.

  Landstingsförbundets kongress 1994 i Göteborg – med representation från alla partier och al...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Akuta insatser krävs för att ge utvecklingsstörda rätt till laglig behandling!

  KdS landstingsgrupp besöker idag Omsorgsförvaltningens distriktskontor i MEdelpad idag. I samband med detta talar KdS gruppledare i landstinget SVERKER ÅGREN på ett torgmöte i Sundsvall. Han menar att det nu är hög tid att ta itu med de allvarliga frågorna inom vården, nämligen bristerna i vård och omsorg om de utvecklingsstörda, de långtidssjuka och de riktigt gamla.

  Allt fler utvecklingsstörda nekas insatser, t ex gruppboende, korttidsboende, kontaktperson, sjukgymnastik etcetera, me...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...

 • Nordirland

  Uttalande av KDS i Västernorrlands extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971.

  Striderna på Nordirland mellan de olika grupperingarna fortsätter och uppmärksammas gång på gång genom attentat och övergrepp. Fraktionerna katoliker och protestanter har övergivit kristendomens budskap om kärlek till människorna.

  Det bör dock framhållas, att situationen på Nordirland är komplicerad. Nationella, sociala och religiösa komponenter är invävda i varandra.

  En av ledarna på...