• Motion: Stöd till utveckling av fler entreprenader för att ge vård på lika villkor i hela länet

  Länets medborgare ska kunna känna trygghet inför framtidens tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det krävs inte bara ett starkt engagemang hos den politiska ledningen för att motsvara detta utan också visioner om vårdens utveckling. Vi ser allt tydligare att det fortlöpande sker stora förändringar samtidigt som den politiska viljan att påverka inriktningen skiljer partierna från varandra.

  Vid fullmäktigemötet i februari 2005 klargjorde socialdemokraterna att de inte har n...

 • Yttrande över motion om mobil doktor

  Berit Andersson föreslår i en motion att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att med ett lokalt försök utveckla ett system med ”mobil doktor”. Den ”mobile doktorns” uppgift är att hos äldre och sjuka patienter göra hembesök för att undvika ej nödvändiga ambulanstransporter och akutintagningar efter en modell från Uppsala. Förslagsvis skulle försöket göras i Härnösand med anledning av de förändringar som är beslutade om Härnösands sjukhus.

  ...

 • Svar på interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  Benny Eriksson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om familjecentral – fortsatt arbete:

  Intentionerna i landstingets verksamhetsplan om utveckling för barn och ungdom samt fortsatt utbyggnad av familjecentraler i samarbete med kommunerna, håller på att förverkligas.

  Erfarenheterna är goda med de två familjecentraler som sedan tidigare är igång, den i Härnösand och den i Kramfors.

  För närvarand...

 • Interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  ”Familjecentralen – ett nav i samhället” hette den motion om behovet av att i vårt län tillskapa familjecentraler, som inlämnades av den kristdemokratiska gruppen i Landstinget Västernorrland hösten 2001.

  Sen dess har vi åstadkommit i detta ärende med en interpellation (våren -03) för att få veta, dels om ytterligare familjecentraler tillkommit i vårt landstingsområde, dels om utvärdering gjorts vid Familjecentralen i Härnösand.

  Förändringar i samhället skapar ...

 • Motion: Mobil doktor i Landstinget Västernorrland

  En undersökning har visat att närmare 70 % av alla äldre patienter som kommer in till akutmottagningen vid ett sjukhus egentligen inte skulle ha behövt uppsöka akuten. Förutom detta att ”i onödan” tvingas att bryta upp från den invanda hemmiljön, från tryggheten i det egna hemmet eller från ett äldreboende, drabbas den gamla människan ofta av situationen på akuten på ett negativt sätt. Kanske har också den gamla haft oturen att komma in till en överbelastad och kaotisk akutmottagn...

 • Skolcafeterian – i folkhälsans tecken

  Ett flertal studier avseende barns hälsa i vårt land idag ger anledning till stor oro. En markant ökad försäljning av t ex läskedrycker och godis tillsammans med en tilltagande konsumtion av snabbmat, som ju idag finns i ett växande utbud tillgängligt dygnet runt, har pekats ut som <i>en</i> viktig orsak till den tilltagande fetman bland barn och unga. Därtill kan också konstateras att barn idag rör sig allt mindre. Dataspel och TV-tittande har i hög grad ersatt de spontana rörels...

 • Ny nämnd för gemensamma arbetsuppgifter

  Ofta återkommer vi i olika samhällsverksamheter till det viktiga begreppet samarbete. Vi reagerar och poängterar det med emfas när vi t ex ser att en patient ”hamnar mellan stolarna”, för det får inte ske! Kommun och landsting måste kontinuerligt söka varandras stöd för att på bästa möjliga sätt ge t ex vård till äldre, handikappade och psykiskt funktionshindrade. För den enskilde är det ointressant vilken huvudman som har ansvaret för att vården fungerar. Huvudsaken är att den fu...

 • Svar på interpellation om Eco-driving

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om Eco-driving:

  På fråga huruvida utbildning i s k Eco-driving fortsatt på den planerade vägen och fått genomslag för aktuella personalgrupper inom vårt landsting, lämnas följande svar:

  Frågan angående minskad miljöbelastning från transporter är komplex och det krävs åtgärder av olika slag.

  Av flera skäl har tyvärr inte Eco-driveutbildning kommit igång i den takt som...

 • Svar på interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar till Berit Anderssons interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland:

  Familjecentralen i Härnösand, som funnits sedan maj 2001, har gett goda erfarenheter av en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg. En första utvärdering av verksamheten, som gjorts i samverkan mellan Härnösands kommun och landstinget, har sammanställts i...

 • Interpellation: Eco-driving

  Till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation, där de största miljöproblemen är lösta.”

  Så formulerades ett beslut i Sveriges riksdag 1999.

  Koldioxidutsläppen är ett av vår tids största miljöproblem. Väl känt är också att vägtrafiken står för merparten av dessa – och också andra skadliga utsläpp. Att reducera koldioxidutsläppen bör därför vara ett högprioriterat miljöområde.

  På olika sätt k...