• Alla är vi medmänniskor

  Flyktingmottagning och invandring är inte enkelt att diskutera. Sverigedemokraternas politik som säger t ex att Sverige har tagit emot alltför många invandrare på kort tid detta har orsakat enorma ekonomiska, social och kulturella problem i vårt land- gör mig både ledsen och bekymrad.

  Då kriget bröt ut i Irak flydde många människor från sitt land och kriget. Cirka 25 000 av dessa Irakiska medmänniskor kom till oss i Sverige. Visst innebär det problem och visst kostar det. Det varken sk...

 • Persson lånar 5 miljoner i timmen

  Den som är satt i skuld är inte fri är ett uttryck som statsministern nu och då brukar använda sig av. Nu lever vi i en högkonjunktur som vi inte upplevt på länge. Världens ekonomier går på högvarv. För Sverige går det också bra.

  Trots det så lånar nu staten nu mer och mer pengar till sina utgifter. I år ökar statsskulden med 54 miljarder kronor. Ja, du läste rätt. 54 tusen miljoner kronor. Nästa år ytterligare 40 miljarder och valåret 2006 ytterligare 50 miljarder.

  Göran Persso...

 • Särskilt remissyttrande avgivet över ÄDEL

  Etik och människovärde i vården

  Det är nödvändigt att de etiska frågorna lyfts fram när vi behandlar vårdfrågorna. Det finns anledning att fråga sig om det är människovärdet eller penningvärdet som varit styrande för utformningen av de lösningar som redisats. För oss är det uppenbart att de teoretiska organisationsskisserna fått för stort utrymme i ÄDEL.

  Pensionärerna som grupp betraktas ofta felaktigt som ett problem. Det är angeläget att ett mänskligt synsätt får genomslag. Pensionär...

 • Svar på interpellation angående sänkning av alkoholkonsumtionen

  Svar på interpellation från Göran Sydhage och Sverker Ågren angående handlingslinjer för sänkning av alkoholkonsumtionen:

  Göran Sydhage och Sverker Ågren har frågat mig om landstingets handlingslinjer för att misnka alkoholkonsumtionen i länet. I programmet för hälso- och sjukvård inför 90-talet är förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar det främst prioriterade. Rökning tillsammans med kostvanor är de enskilda faktorer som mest påverkar hjärt-kärlsjukligheten. Därför har ett åtgärdspr...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om alkoholfri representation i landstinget

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds), Stig Ingelsson (vpk) samt Kjell Forsval (fp) om alkoholfri representation inom landstinget.

  Under överläggningen yrkar dels Kurt Jansson bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt att motionen därmed anses bes...
 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om översyn av bidragsregler

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 13 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om översyn av bidragsregler.

  Under överläggningen yrkar dels Rut Sandström, Tord Sundelin, Ingvar Byström och Ulla Norgren bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att avslå motionen dels Sverker Ågren och Göran Sydhage bifall till motionen.

  Orföranden ställer de båda förslag...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Föredrogs inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage för KDS landstingsgrupp om medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning.

  Landstinget beslutar i enlighet med förvaltningsutskottets förslag

  att vidta åtgärder enligt förvaltningsutskottets yttrande; samt. att därmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrar sig Göran Sydhage, Gösta Åström och Stig Andersson....

 • Svar på motion om bidragsregler

  KDS landstingsgrupp föreslår i en motion dels att landstingsbidrag till organisation, förening endast skall utgå under förutsättning att verksamheten bedrivs drogfri, dels att förvaltningsutskottet med beaktande av detta får i uppdrag att se över nu gällande bidragsregler.

  Landstingets bidrag till studieförbunden, idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna, ungdomsorganisationerna m fl har fastställts i nära anslutning till Landstingsförbundets rekommendationer.

  Bidrag utgår ti...

 • Interpellation: Alkoholkonsumtionen

  Till hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Alf Wedin:

  Redan ett halvår efter att landstingsmötet antagit det nya programmet för 1990-talets hälso- och sjukvårdsprogram, ”Hälsan framför allt”, drag Västernorrlands läns landsting igång en ambitiös och åtgärdsinriktad programverksamhet för minskning av hjärt- och kärlsjukdomarna i länet. Vi har också noterat att primärvården ökat sitt utbud av rökavvänjningsgrupper.

  Men på alkoholområdet verkar inte mycket hända,...

 • Interpellation: Oblekt papper

  1985 motionerade KDS i landstinget om att landstinget skulle övergå till s.k. oblekt papper där så var möjligt. Då fanns dåligt med papper som gick att använda vid kopiering m m. Nu har kommunförbundet och miljöförbundet tillsammans tagit fram ett papper som skall vara både miljö- och användarvänligt. Detta papper anses bl.a. ha följande egenskaper:

  råvarutillgången näst intill halveras energiförbrukningen minskar radikalt minskade utsläpp vid tillverkningen fungerar i kontorsutrustning ...