• Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om Skandionkliniken

  Frågor:

  – Har vi blivit bättre på att skicka patienter till Skandionkliniken sedan avgiftshöjningen – Vilka åtgärder har vidtagits i vår region för att vi ska bi bättre på att använda Skandionkliniken? – Hur påverkar en eventuell utbyggnad av Onkologen frågan om remitteringar till Skandionkliniken

  Svar:

  Först och främst är det mycket viktigt att påpeka att Skandionkliniken är en högspecialiserad riksklinik med mycket speciella krav på bedömning och remisshanteringar e...

 • Svar på interpellation om Länsöverenskommelsen

  Interpellanten ställer tre frågor: Hur har Region Västernorrland förbättrat dialogen med de idéburna organisationerna jämfört med tidigare? På vilket sätt har man synliggjort de idéburna organisationernas roll som bärare av demokratiska värderingar och opinionsbildare för samhällsförändring? Vilka organisationer i den idéburna sektorn har man gjort överenskommelser med? Kan du ge några exempel på den ökade mångfalden av utförare? Svar:

  Redan det faktum att Region Västernorrland tecknat en ö...

 • Interpellationssvar: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Interpellationen innehåller 6 frågepunkter, varav två av dessa innehåller 2 frågor vardera. Jag har valt att svara på de 6 frågepunkterna var för sig.

  Fråga 1: Vad har överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus kostat under 2016

  Svar: Överbeläggningarna har medfört kostnader för övertid hos personal på vårdavdelningar samt ökade kostnader för ambulanstransporter i länet. Vad som exakt kan kopplas samman med just överbeläggningar framgår dock inte av vårt redovisningssystem, så en ...

 • Pilotprojektet Kultur på recept glömdes (medvetet?) bort

  I en interpellation till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens (FPTN:s) ordförande ställer Mona Hammarstedt frågor kring fysisk aktivitet och kultur på recept.

  När det gäller fysisk aktivitet på recept så efterfrågas vad som görs för att öka antalet förskrivningar. Som svar fick vi att Landstinget Västernorrland är bäst på att förskriva fysisk aktivitet av de fyra nordligaste länen och att antalet förskrivningar ökat med 20 procent senaste året.

  Det är ju bra men när ma...

 • Interpellationssvar: Iktyos sällsynd hudsjukdom

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Hur många barn och vuxna har diagnosen i vårt län?

  Svar: Vi har inte många patienter med iktyos i länet. Under åren 2013 och 2014 hade vi sammanlagt 12 besök på hudkliniken av patienter med diagnos iktyos. Flera av besöken kan ha gjorts av en och samma person. Iktyosföreningen i Sverige har 20 medlemmar i Västernorrland varav 5-7 personer med iktyos. Många medlemmar är anhöriga...

 • Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor – Har landstingsdirektören gått självmant? – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm? – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar: Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår at...

 • Interpellationssvar: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Vilka riktlinjer har vi i vårt landsting när det gäller patienter med endometrios?

  Svar: I Landstinget Västernorrland finns det skriftliga riktlinjer för behandling av endometrios, dokumentet är numera, efter intensivt samarbete, gemensamt för hela Norra regionen. Det finns även riktlinjer för akut omhändertagande av patienter med endometrios. I Sundsvall finns det sedan flera ...

 • Dyrare med vaccination mot bältros

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när den uteslutits från högkostnadsskyddet?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med...

 • Interpellationssvar: Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med förhöjd risk för bältros när det nu blivit avsevärt mycket dyrare?

  Svar: Landstingets läkemedelskommitté har hittills avrått från vaccination mot...

 • Svar på interpellation om samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Susanne Sundqvist, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Mona Lundqvists interpellation om samarbetet mellan Primärvården och Psykiatrin:

  Länssjukhuset Ja akut somatisk och psykiatrisk hjälp kan alla medborgare få via akutmottagningarna dygnet runt. Vid länssjukhuset finns en psykiatrisk akutmottagning med sjuksköterska dygnet runt samt läkare med primär- respektive bakjour.

  Länssjukhusets kuratorsklinik har jourhavande kurator. Denna servi...