• Interpellationssvar: Angående det eftersatta underhållet i regionens fastigheter

  Fråga 1: Hur väl anser du att den långsiktiga underhållsplanen följs?

  Svar: Jag anser att den långsiktiga underhållsplanen följs på ett rimligt bra sätt men när det gäller administrativa lokaler för RLF har inte tillräckliga ekonomiska förutsättningar kunnat ges över tid. Det handlar helt enkelt om i vilken grad som resurser kan föras till detta.

  Fråga 2: Med tanke på hur det har blivit med Regionens hus, har den långsiktiga underhållsplanen brister eller brister det på annat sä...

 • Interpellationssvar: Civilsamhället viktigt eller inte?

  Frågor:

  Hur långt har översynen av nuvarande samverkan kommit? När kommer ett färdigt förslag på en metod och struktur för regionens framtida samverkan med civilsamhället?

  Svar:

  Tidsplanen för att genomföra översynen har p g a olika svårigheter att resurssätta uppdraget, fått som följd att det först under våren varit möjligt att påbörja arbetet med full kraft. Översynen stödjer sig på de erfarenheter och rekommendationer om beskrivs i SKR:s rapport ”Utveckla idéburet off...

 • Interpellationssvar: Regionens samverkan med Mittuniversitetet

  Frågor:

  Vad har samverkansavtalet resulterat i Är det inte på tiden att vi förnyar, förbättrar och fördjupar samarbetet (målsättningen med det nämnda avtalet var ju att utveckla och fördjupa samverkan)

  Svar: Sedan överenskommelsen om samverkan undertecknades av dåvarande regionstyrelsens ordförande och universitetets rektor har styrgruppen träffats regelbundet (minst en gång per termin). Fokus för styrgruppens möten har varit att följa upp pågående insatsområden och ytterligare två i...

 • Interpellationssvar: Varför prioriteras inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) till Lena Asplund (M) Om varför prioriteras inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) överlämnar till Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Elina Backlund Arab (S) att besvara interpellationen

  Frågor:

  Hur ser det ut i resten av länet? Har ingen av Barn och ungdomspsykiatrins mottagningar fått sin budget uppräknad? Tänker ni i majoriteten trasa sönder en väl fu...
 • Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om Skandionkliniken

  Frågor:

  – Har vi blivit bättre på att skicka patienter till Skandionkliniken sedan avgiftshöjningen – Vilka åtgärder har vidtagits i vår region för att vi ska bi bättre på att använda Skandionkliniken? – Hur påverkar en eventuell utbyggnad av Onkologen frågan om remitteringar till Skandionkliniken

  Svar:

  Först och främst är det mycket viktigt att påpeka att Skandionkliniken är en högspecialiserad riksklinik med mycket speciella krav på bedömning och remisshanteringar e...

 • Svar på interpellation om Länsöverenskommelsen

  Interpellanten ställer tre frågor: Hur har Region Västernorrland förbättrat dialogen med de idéburna organisationerna jämfört med tidigare? På vilket sätt har man synliggjort de idéburna organisationernas roll som bärare av demokratiska värderingar och opinionsbildare för samhällsförändring? Vilka organisationer i den idéburna sektorn har man gjort överenskommelser med? Kan du ge några exempel på den ökade mångfalden av utförare? Svar:

  Redan det faktum att Region Västernorrland tecknat en ö...

 • Interpellationssvar: Om trygg och säker in- och utskrivning

  Fråga 1: Hur har samverkan mellan regionen och kommunerna utvecklats under året?

  Svar: Under året har samverkan skett mellan regionen och kommunerna i väsentlig större omfattning än tidigare år. Varje kommun och tillhörande hälsocentraler samt repr. från specialistvården har haft planerade möten för att skapa delaktighet och samsyn kring processen vid utskrivning från sjukhus.

  Västernorrland har under projekttiden även haft en länsgemensam grupp bestående av repr. från specialis...

 • Svar på fråga om IOP-avtal med idéburna organisationer

  Fråga: Har Region Västernorrland tecknat något IOP-avtal med idéburna organisationer?

  Svar: Nej. I nuläget har en konkret förfrågan om att ingå ett idéburet offentligt partnerskap inkommit. Ärendet har ännu inte tildelats någon handläggare i Platina men skickats in till ärendehanteringen. Ärendet har tilldelats diarienummer 18RS3508.

  Härnösand den 21 juni 2018

  Jan-Olov Häggström (S) Regionstyrelsens vice ordförande

  Ovanstående är ett svar på interpellationen Är Re...

 • Interpellationssvar: angående Artrosskola

  Fråga (i kortversion): Hur har utvecklingen sett ut vad gäller att erbjuda patienter artrosskola i vårt landsting? Hur stor andel av patienterna som har artros erbjuds artrosskola? Hur jämlik är vården inom vårt län för artrospatienterna? Vad görs för att ytterligare förbättra verksaheten med artrosskolor vid länets hälsocentraler?

  Svar: Artros är, som interpellanten mycket riktigt påpekar, en folksjukdom. De flesta av länets hälsocentraler har mot den bakgrunden artrosskola i någon fo...

 • Interpellationssvar: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Interpellationen innehåller 6 frågepunkter, varav två av dessa innehåller 2 frågor vardera. Jag har valt att svara på de 6 frågepunkterna var för sig.

  Fråga 1: Vad har överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus kostat under 2016

  Svar: Överbeläggningarna har medfört kostnader för övertid hos personal på vårdavdelningar samt ökade kostnader för ambulanstransporter i länet. Vad som exakt kan kopplas samman med just överbeläggningar framgår dock inte av vårt redovisningssystem, så en ...