• Pilotprojektet Kultur på recept glömdes (medvetet?) bort

  I en interpellation till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens (FPTN:s) ordförande ställer Mona Hammarstedt frågor kring fysisk aktivitet och kultur på recept.

  När det gäller fysisk aktivitet på recept så efterfrågas vad som görs för att öka antalet förskrivningar. Som svar fick vi att Landstinget Västernorrland är bäst på att förskriva fysisk aktivitet av de fyra nordligaste länen och att antalet förskrivningar ökat med 20 procent senaste året.

  Det är ju bra men när ma...

 • Interpellationssvar: Angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

  23 februari 2016 Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor.

  Idag utexamineras ca 4 000 sjuksköterskor och ca 2 000 specialistsjuksköterskor i landet varje år enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Universitetskanslerämbetet. Landstinget arbetar såväl långsiktigt som kortsiktligt för att säkra kompetensförsörjningen. Försörjningen av allmän- och specialistsjuksköterskor är prioriterad och sker i nära samverkan med närliggande unive...

 • Interpellationssvar: Iktyos sällsynd hudsjukdom

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Hur många barn och vuxna har diagnosen i vårt län?

  Svar: Vi har inte många patienter med iktyos i länet. Under åren 2013 och 2014 hade vi sammanlagt 12 besök på hudkliniken av patienter med diagnos iktyos. Flera av besöken kan ha gjorts av en och samma person. Iktyosföreningen i Sverige har 20 medlemmar i Västernorrland varav 5-7 personer med iktyos. Många medlemmar är anhöriga...

 • Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor – Har landstingsdirektören gått självmant? – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm? – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar: Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår at...

 • Interpellationssvar: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Vilka riktlinjer har vi i vårt landsting när det gäller patienter med endometrios?

  Svar: I Landstinget Västernorrland finns det skriftliga riktlinjer för behandling av endometrios, dokumentet är numera, efter intensivt samarbete, gemensamt för hela Norra regionen. Det finns även riktlinjer för akut omhändertagande av patienter med endometrios. I Sundsvall finns det sedan flera ...

 • Interpellationssvar angående hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevänlig?

  Fråga: Anser du att kollektivtrafiken i länet möter behoven hos dagens och morgondagens resenärer som ett attraktivt sätt att resa?

  Svar: Vi har ett ansvar att finansiera den regionala kollektivtrafiken i länet genom Kollektivtrafikmyndigheten. Vi finansierar den regionala buss- och tågtrafiken, sjukresorna och Kollektivtrafikmyndighetens administrativa kostnader.

  Exempelvis avsätter vi stora resurser (drygt 30 miljoner kronor) till den regionala tågtrafiken varje år. Vi finansi...

 • Interpellationssvar angående fler familjecentraler

  Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Jag gör även en kort reflektion över att frågan kanske borde ha ställts till ordförande i Vårdvalsutskottet, då Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden endast är utförare av landstingsdriven primärvård.

  Jag delar interpellantens positiva inställning till familjecentralernas värde, där basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppen förskola samt en förebyggande individ- och familjeomsorg.

  Huvudmännens...

 • Dyrare med vaccination mot bältros

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när den uteslutits från högkostnadsskyddet?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med...

 • Interpellationssvar: Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med förhöjd risk för bältros när det nu blivit avsevärt mycket dyrare?

  Svar: Landstingets läkemedelskommitté har hittills avrått från vaccination mot...

 • Svar på interpellation om samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Susanne Sundqvist, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Mona Lundqvists interpellation om samarbetet mellan Primärvården och Psykiatrin:

  Länssjukhuset Ja akut somatisk och psykiatrisk hjälp kan alla medborgare få via akutmottagningarna dygnet runt. Vid länssjukhuset finns en psykiatrisk akutmottagning med sjuksköterska dygnet runt samt läkare med primär- respektive bakjour.

  Länssjukhusets kuratorsklinik har jourhavande kurator. Denna servi...