• Svar på interpellation om familjecentral – fortsatt arbete

  Benny Eriksson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om familjecentral – fortsatt arbete:

  Intentionerna i landstingets verksamhetsplan om utveckling för barn och ungdom samt fortsatt utbyggnad av familjecentraler i samarbete med kommunerna, håller på att förverkligas.

  Erfarenheterna är goda med de två familjecentraler som sedan tidigare är igång, den i Härnösand och den i Kramfors.

  För närvarand...

 • Svar på interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag

  Kerstin Nygren, ordförande i kultur-, utbildnings- och forskningsdelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om frågor kring utbetalning av avgångsvederlag:

  Både landstingets revisorer och förvaltningsledningen inom Regional Utveckling har riktat anmärkningar mot musikchefen.

  Förutom den kritik revisorerna framförde i sin granskningsrapport om internkontroll inom Regional Utveckling, hade förvaltningsledningen redan uppmärksammat andra allvarliga brister.

 • Svar på interpellation om Eco-driving

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om Eco-driving:

  På fråga huruvida utbildning i s k Eco-driving fortsatt på den planerade vägen och fått genomslag för aktuella personalgrupper inom vårt landsting, lämnas följande svar:

  Frågan angående minskad miljöbelastning från transporter är komplex och det krävs åtgärder av olika slag.

  Av flera skäl har tyvärr inte Eco-driveutbildning kommit igång i den takt som...

 • Svar på interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar till Berit Anderssons interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland:

  Familjecentralen i Härnösand, som funnits sedan maj 2001, har gett goda erfarenheter av en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg. En första utvärdering av verksamheten, som gjorts i samverkan mellan Härnösands kommun och landstinget, har sammanställts i...

 • Svar på interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus

  Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om behov av vårdcentraler och sjukhus:

  Det är helt klart att vår nuvarande struktur inom slutenvård som inom primärvård kommer att bli föremål för förändringar på grund av minskat befolkningsunderlag, men också av ekonomiska orsaker.

  Med hänvisning till detta kan jag därför konstatera att vi inte har råd med nuvarande organisation. Ett inledande arbete har därför startat för att ta f...

 • Svar på interpellation om hälso- och sjukvård för flyktingar

  Lennart Johansson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om hälso- och sjukvård för flyktingar:

  Flyktinghälsovården i landstinget har till uppdrag att svara för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt ett avtal mellan staten, Migrationsverket och Landstingsförbundet. Ersättningen sker enligt en kapiteringsprincip.

  Den hälso- och sjukvård som erbjuds är helt enligt det uppdrag Flyktingshälsovården har i r...

 • Svar på interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Landstingsförbundets decemberrapport beskriver i stora drag utvecklingen av statsbidragen.

  När det gäller det verkliga utfallet av statsbidragen för Landstinget Västernorrland under perioden 1992-2005, finns ingen över tiden jämförbar redovisning. I första hand är orsakerna till detta olika huvudmannaskapsförändringar. I andra hand beror det på att staten använder statsbidragen för att reglera olika nivåförändringar av skatteunderlag (pensioner m m) för att höja eller sänka statsbidrag...

 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.” &...

 • Svar på interpellation om köerna till psykiatrin

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation till köerna till psykiatrin:

  Punkt 1: Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt enligt ovan?

  Svar: Ja. Beskrivningen är korrekt. Det är en mycket besvärlig situation som chefsöverläkare Kimmy Lindholm beskriver i tidningsartikeln. Den enda värdering som där görs är att det är politiken som är fel, ”roten till det onda är en misslyckad flyktingpolitik.”...

 • Svar på interpellation angående subventionering av preventivmedel

  Sverker Ågren ställer i en interpellation frågor om subventionering av preventivmedel.

  Vi har alltför många aborter, ökningen är dock inte lika påtaglig inom Västernorrland som i övriga landet.

  Inom Landstinget Västernorrland har stora utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Dels i landstingets egen regi, dels genom samarbete med andra myndigheter.

  Det abortförebyggande arbetet kan ej ses som en enskild fråga utan måste kombineras med insatser för att minska spridni...