• Interpellation: Kan du hejda könssorterande fosterdiagnostik?

  Nu börjar de negativa effekterna av fosterdiagnostik bli alltmer påtagliga inom vården. Enligt överläkaren vid Östra sjukhuset i Göteborg, Jan Wahlström, finns det misstankar om att information om kön efter fosterdiagnostik lett till abort även i vårt land. Det finns sedan tidigare uppgifter om sådana effekter efter fosterdiagnostik från bl a Indien och Kina.

  För att följa sekretesslagen måste läkare lämna ut information om kön, om så begärs efter fosterdiagnostik. Men vid Kärnsjukhuse...

 • Svar på interpellation om vad som görs för de åldersdementa i Sollefteå

  Sverker Ågren (KdS) har i en interpellation frågat vad sjukvårdsdirektionen har för planer för de åldersdementa i Sollefteå.

  1. Målsättningen är självklart att skapa gruppboenden för alla gamla glömska (dementa) som behöver denna vårdform. En gemensam planering görs med Sollefteå kommun.

  2. En inventering pågår för närvarande.

  3. De ålderdementa bor och vårdas precis som interpellanten tror i den egna bostaden, på servicehus, ålderdomshem, sluten sjukvård och sjukhem.

  ...
 • Sjukhus -90: Moderat attack mot Sollefteå

  Vid ett anförande på måndagen kommenterade KdS gruppledare i landstinget, fredagens behandling av Sjukhus-90 i landstingets FU och sade:

  ”Redan i januari intog KdS i Västernorrland den ståndpunkt som både landstingets (s)-grupp, centern samt folkpartiet nu i februari kommit fram till. Det innebär i korthet att upptagningsområdena kommer att ändras så att Sollefteå får ett ökat underlag medan Härnösand minskas.

  Kirurgkliniken i Härnösand slås inte ihop till en enhet med Sun...

 • Motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Rondsystemet har mycket gamla anor inom sjukvården och fyller säkert en viktig funktion. Det ger läkare och sjukvårdspersonal information och viss överblick.

  Men ronden kan också vara mycket känslig för patienterna både ur integritets- och sekretessynpunkt. Att bli undersökt och kanske diskuterad i medpatienters närvaro är inte alltid så trevligt. Patienternas önskan att få tala med sin läkare om sina bekymmer och sin oro, hämmas också av medpatienters närvaro.

  Av hänsyn till de...

 • Yttrande över motion: Integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna

  Förvaltningsutskottets yttrande

  Sverker Ågren har för KDS motionerat angående integritet och tystnadsplikt i samband med ronderna.

  Dagens rondsystem har fortfarande i rätt stor omfattning en traditionell uppläggning, dvs med ett stort antal personer närvarande kring patienten.

  Detta arbetssätt i samband med ronderna motiveras av behovet att ur undervisningssynpunkt rationellt kunna överföra kliniska kunskaper till läkare under utbildning samt i viss mån även till andra personalk...

 • Svar på enkel fråga angående IVF

  Sverker Ågren (kds) har frågat mig om Landstinget Västernorrlands avtal och samarbete med Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF).

  Avtalet gäller från kommande årsskifte och gäller behandling av barnlösa par genom så kallad in vitrofertilisering.

  Metoderna och reglerna för behandlingen i Norge följer helt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

  Någon forskning förekommer inte och är inte heller planerad.

  Mot denna bakgrund vill jag bes...

 • Fråga angående IVF

  Ett avtal om samarbete mellan landstingen i Västernorrland och Jämtland samt Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF) verksamhet, beräknas träda i kraft fr o m årsskiftet.

  Det saknas fortfarande fastställda regler för hur IVF verksamhet får bedrivas i vårt land. Den medicinsk-tekniska utvecklingen ligger långt före lagstiftningen. IVF är inget undantag.

  Betänkandet ”Barn genom befruktning utanför kroppen m m” (SOU 1985:5) tar dock upp provrörsbe...

 • Påverka landstinget – Landstinget påverkar din livssituation

  Effektivitets- och produktionshetsen har satt livskvalitén på undantag. Den mänskliga gemenskapen har försvagats. De negativa effekterna av konsumtionssamhället märks allt tydligare. Anonymitet och brist på mänsklig kontakt, har lett till stora sociala problem. Det är en logisk och ofrånkomlig följd av den materialistiska ideologin som övervärderar den materiella standarden, men glömmer att människor även har andra behov för att uppleva tillvaron meningsfull. För att komma bort från detta mat...