• Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor – Har landstingsdirektören gått självmant? – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm? – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar: Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår at...

 • Interpellation: Landstingsdirektörens uppsägning

  Interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande angående landstingsdirektörens uppsägning

  På allehanda.se kan vi i en artikel den 20 oktober läsa att Landstingsdirektören har sagt upp sig. I tidningsartikeln framgår att landstingets direktör Anders L Johansson funderat på om han ska fortsätta en tid och att ingen har bett honom sluta. Landstingsstyrelsens vice och för närvarande tillförordnade ordförande, Erik Lövgren, påtalar i artikeln att han är nöjd med hans arbete. Enligt...

 • Vi ska ha tre sjukhus

  JT Lindh skriver i en insändare 18 maj, att Kristdemokraterna skulle företräda linjen att lägga ner sjukhuset i Sollefteå. Så är inte fallet. I vårt förslag till landstingsplan 2016-2018, som partierna i Vårdalliansen gemensamt lagt fram och står bakom, slås fast att länet ska ha tre sjukhus.

  Under föregående mandatperiod genomförde Vårdalliansen, en rad åtgärder för att få bättre kontroll över kostnaderna och kostnadsutvecklingen. En av dessa åtgärder innebär att det under 2015 skapas...

 • Landstinget ska kännetecknas av förtroende

  Förtroende för hälso- och sjukvård är a och o för att du som medborgare ska känna trygghet vid ohälsa eller sjukdom. Därför har vi sex partier i Vårdalliansen som mål att Landstinget Västernorrland till 2014 ska vara ett av de fem bästa landstingen vad gäller medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

  Vi satsar nu extra resurser på att öka patientsäkerheten inom vården. Genom att förhindra till exempel felmedicinering, infektioner, smittspridning, fallskador och liggsår i samba...

 • Bort med sjukvårdsköerna och få ordning på ekonomin

  Viktigast för oss är att få bort sjukvårdsköerna och få ordning på landstingets ekonomi genom tydligare styrning och ledning.

  Vårt gemensamma styre bygger på följande principer:

  Alla ska ha rätt till god vård och frihet att välja vårdgivare. Fördelningen av sjukvårdsresurser till befolkningen ska vara rimlig och rättvis. Nuvarande skillnader i väntetider till specialistvård ska jämnas ut. I Västernorrland ska hälso- och sjukvården bli jämlik och jämställd. Solidaritet med framtida...
 • Interpellation: Situationen på Örnsköldsviks sjukhus

  Maude Westman överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd till landstingsstyrelsens ordförande:

  För två år sedan beslöts det i ett enigt landstingsfullmäktige att vi måste se över våra kostnader för vårt landsting blödde. Vi beslöt att anta ett sparförslag för att komma fram till en budget vi kan försvara. Största delen av sparbetinget drabbade personal och då främst undersköterskor. Arbetet startades på sjukhuset i Örnsköldsvik. Alla som varslades fick si...

 • Motion om sjukvårdintegerad farmaci ansågs besvarad

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 117:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 23 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt om farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (sid 319-322 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Landstingsfullmäktige beslutade

  att härmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt.

  Personal | apotekare · farmaceut ·...

 • Yttrande över motion om sjukvårdintegrerad farmaci

  Yttrande över motion från Mona Hammarstedt (KD) om Farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci:

  Vi delar motionsställarens uppfattning om att farmaceuter i Sverige är relativt osynliga i dagens sjukvård. Vi håller också med om att läkemedelshanteringen kan ytterligare kvalitetssäkras om farmaceuter med rätt kompetens är mer integrerade i vårdkedjan.

  I Sverige innefattar begreppet farmaceut flera yrkesgrupper som apotekare, farmacie magister och receptarie. Idag har apotek...

 • Motion: Sjukvårdsintegrerad farmaci

  Farmaceuterna är samhällets läkemedelsexperter vars huvuduppgift är att förmedla kunskap om läkemedel till patienter och vårdpersonal. Tyvärr är farmaceuten osynlig i dagens svenska sjukvård. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci erbjuder i större utsträckning än vad som sker idag.

  I Storbritannien, USA och Tyskland, länder som ligger långt framme inom klinisk farmaci är många anställda vid sjukhus. De utgör en lika etablerad person...

 • Vaccinbrist gör att personal inte vaccineras mot influensa

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Maude Westman:

  I samråd med smittskyddsläkaren har medicinskt ansvariga gjort bedömningen att ett generellt erbjudande till all vårdpersonal om vaccination mot influensa inte bör ges. Ställningstagandet baseras delvis på det att vaccinbrist varit ett problem och därför har riskgrupperna getts förtur. Det är dock upp till enskilda verksamheter att göra bedömningen om några...