• Absolut lysande affär!

  Jag måste erkänna att jag lidit med Mats Odell (kd) över all kritik han under det senaste året fått för sitt svåra uppdrag att sälja en handfull statliga bolag. Nu har han visat, med Vin & Sprit-affären, att han ändå är rätt man för detta uppdrag och att denna del av försäljningsuppdraget blev mycket bra för oss skattebetalare. Det är glädjande att statens dubbelmoral nu upphört.

  Sverige ska stå upp för en kraftfull alkoholpolitik, byggd på solidaritet och omtanke om folkhälsan. A...

 • Svar på interpellation om bruk och missbruk

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om bruk och missbruk:

  I interpellationen frågas om det finns några riktlinjer eller strategier hur vi skall arbeta framåt för att nå det uppsatta målet i planen för ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.

  Med den som utgångspunkt utarbetade primärvården under 2006 en handlingsplan för minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika ...

 • Interpellation: Bruk och missbruk

  Interpellation till Elisabet Strömqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande:

  I vårt dokument ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Västernorrland” finns det uttalat som ett prioriterat mål att ingen ungdom under 18 år ska dricka alkohol. Vi vet från olika undersökningar att verkligheten ser annorlunda ut. Ca 70 % av ungdomarna i årskurs nio har prövat alkohol, något fler flickor än pojkar. Vid samma ålder uppger ca 20 % att de har druckit någon gång under terminen. Alk...

 • Motion: Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Alkoholkonsumtionen är i dag större än någonsin på de senaste hundra åren. Som en följd av det ökar också alkoholskadorna snabbt. Skrumpleverskadorna har t.ex. ökat med omkring 40 procent på fem år. I regeringens handlingsprogram mot alkohol och narkotika sägs det att samhället nu ska ta krafttag mot det ökade missbruket.

  Narkotikan väller in i vårt land. Drogerna blir allt billigare att köpa och tillgången ökar enligt samstämmiga uppgifter. Västernorrland är lika drabbat som landet i ...

 • Behåll reglerna för landstingets representation

  Uttalande vid distriktsstämma i Ljungaverk 18 november 1995.

  Enligt Landstingsstyrelsen bör reglerna för den egna representation nu ändras. Den alkoholfria traditionen ska överges föreslår ledamöterna från Socialdemokraterna (utom tre ledamöter), Moderaterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna i Västernorrland anser tvärtom och ser inga sakliga skäl som motiverar att reglerna ändras.

  Vi anser att nuvarande regler är rättvisa för alla anställda och ...

 • KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Landstingsledningen borde följa exemplen från Göteborg samt Älvsborg och kräva ransonering av alkohol!

  KdS har sedan lång tid drivit kravet på en solidarisk alkoholpolitik och regelbundet fört fram olika förslag i drogpolitiska frågor i landstinget.

  Vid dagens sammanträde med FU föreslog KdS gruppledare Sverker Ågren, att landstinget skulle ansluta sig till kravet på införande av ransonering av alkohol. Det är sedan tidigare två landsting (Älvsborg samt Göteborgs kommun) som tagit beslut om detta.

  ”Socialstyrelsens idéprogram innehåller många bra och radikala förslag för at...

 • Svar på interpellation angående sänkning av alkoholkonsumtionen

  Svar på interpellation från Göran Sydhage och Sverker Ågren angående handlingslinjer för sänkning av alkoholkonsumtionen:

  Göran Sydhage och Sverker Ågren har frågat mig om landstingets handlingslinjer för att misnka alkoholkonsumtionen i länet. I programmet för hälso- och sjukvård inför 90-talet är förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar det främst prioriterade. Rökning tillsammans med kostvanor är de enskilda faktorer som mest påverkar hjärt-kärlsjukligheten. Därför har ett åtgärdspr...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om alkoholfri representation i landstinget

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds), Stig Ingelsson (vpk) samt Kjell Forsval (fp) om alkoholfri representation inom landstinget.

  Under överläggningen yrkar dels Kurt Jansson bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt att motionen därmed anses bes...
 • Svar på motion om alkoholfri representation

  Förvaltningsutskottets yttrande

  I motionen föreslås att all representation inom landstinget skall vara alkoholfri.

  Landstingets praxis är i dag representation med lättöl eller vin. I mera officiella sammanhang, t ex vid utländska besök, bestämmer förvaltningsutskottets arbetsutskott från fall till fall om annan representation skall förekomma.

  Landstinget intar således en restriktiv hållning. Det är missbruket och överkonsumtionen som bör ägnas den största uppmärksamheten i folkh...