• Det behövs ett annat ledarskap

  Vården i Region Västernorrland är i kris. I år har vi därför lagt en krisbudget med många konkreta förslag för att få ordning på ekonomin och bemanningen i hälso- och sjukvården exempelvis: + Lönesatsning 160 miljoner kr extra (totalt: 250 miljoner) per år från 2023 + Trivselpeng på 1200 kr per medarbetare och år + Särskilt anslag för arbetsmiljöfrämjande åtgärder + Höjt friskvårdsbidrag, från 1500 kr till 4000 kr. + Inrättande av en regional bemanningsenhet under 2023. + Införa karriärtjänste...
 • Inspel till en ny målbild i Region Västernorrland

  Regionen är på gång att skapa en ny målbild som ska ersätta målbilden från 2016. Det här är Kristdemokraternas idéer, tankar och synpunkter till den nya målbilden insända till regionen den 25 februari 2020.

  1       Övergripande

  När man är som svagast ska man vara säker på att välfärden är som starkast.

  1.1      Ett helhetsperspektiv och patientsäkerhet

  Regionen står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är av största vikt att vi jobbar med en målbild som ha...

 • Gör Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare

  Stafett när det gäller friidrott eller längdskidor är bland det roligaste jag vet, dock har begreppet stafetter utvecklats till att ge mig dålig smak i munnen. Tittar vi på Region Västernorrland och de ekonomiska problem vi ser där går de nästan uteslutande att knyta till ”stafetterna” vilket i detta fall är hyrpersonal som Regionen behöver anlita för att se till att säkra kompetensförsörjningen. Det kan handla om läkare och sjuksköterskor som kommer från hela Sverige för att jobba under en k...

 • Länsklinikreformen säkerställer likvärdig vård i regionen

  Länsklinikreformen var viktig för att kunna skapa en gemensam och enhetlig kö i hela länet och för att kunna säkerställa att patienterna ska mötas av en likvärdig vård oavsett på vilket sjukhus man besöker.

  I mars 2018 presenterades en utvärdering av reformen. Rapporten menar att ”länsverksamheterna bedöms vara det mest ändamålsenliga sättet att organisera stora delar av specialistvården, men förbättringar behöver genomföras”.

  En av rekommendationerna var att förstärka det lokal...

 • Motion om sjukvårdintegerad farmaci ansågs besvarad

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 juni 2009 § 117:

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 23 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt om farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (sid 319-322 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Landstingsfullmäktige beslutade

  att härmed anse motionen besvarad.

  I detta ärende yttrade sig Mona Hammarstedt.

  Personal | apotekare · farmaceut ·...

 • Yttrande över motion om sjukvårdintegrerad farmaci

  Yttrande över motion från Mona Hammarstedt (KD) om Farmaceuten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci:

  Vi delar motionsställarens uppfattning om att farmaceuter i Sverige är relativt osynliga i dagens sjukvård. Vi håller också med om att läkemedelshanteringen kan ytterligare kvalitetssäkras om farmaceuter med rätt kompetens är mer integrerade i vårdkedjan.

  I Sverige innefattar begreppet farmaceut flera yrkesgrupper som apotekare, farmacie magister och receptarie. Idag har apotek...

 • Motion: Sjukvårdsintegrerad farmaci

  Farmaceuterna är samhällets läkemedelsexperter vars huvuduppgift är att förmedla kunskap om läkemedel till patienter och vårdpersonal. Tyvärr är farmaceuten osynlig i dagens svenska sjukvård. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja de möjligheter som klinisk farmaci erbjuder i större utsträckning än vad som sker idag.

  I Storbritannien, USA och Tyskland, länder som ligger långt framme inom klinisk farmaci är många anställda vid sjukhus. De utgör en lika etablerad person...

 • Svar på interpellation om rapport som kritiserar läkare

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning:

  Tidigare var det Försäkringskassan som anordnade utbildningar i Socialförsäkringsmedicin för läkare. Två gånger om året har AT-läkare fått 1-2 dagar kurser i ämnet.

  Mellan 2003-2005 genomgick merparten av familjeläkarna i länet dessa kurser, samt några sjukhusläkare. Trots detta är fortsatt utbildning...

 • Interpellation: Rapport som kritiserar läkare för att brista i kunskap om intygsskrivning

  Handikapporganisationernas samarbetsorganisation HSO i Västernorrland presenterade i april en unik rapport som redovisade 115 fall av avslag på sjukskrivning i Försäkringskassan i länet. Detta var en totalundersökning av alla fall under ca 12 månader 2004-2005 som innebar antingen att en pågående sjukskrivning upphörde eller att en ny inte accepterades. Det har tidigare inte förekommit att Försäkringskassan blivit granskad av de normalt sett granskade, patienter/de försäkrade. Slutsatserna va...

 • Motion: Tillgängligare tandvård för alla!

  Tandsköterskornas kunskap används inte till patienterna i full utsträckning. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja dem. De utgör en etablerad personalgrupp som har behörighet i profylax, rtg och även några i anestesi. Där vi också kan ha ambitioner att bygga på med en sex månaders utbildning som arbetar i förebyggande syfte och kompletterar tandhygienisterna.

  Som det är idag ligger utbildningsplatserna långt från hemorten för oss som bor i Västernorrland, då många dr...