• Interpellation: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Det hör till vanligheten att det i influensatider förekommer överbeläggningar på våra sjukhus, inte bara i Västernorrlands län utan runt om i hela vårt land. Det här året är inget undantag det var samma visa förra året då man talade om att man var på väg mot kollaps.1 Personalen gör förstås allt man kan för att det nu aktuella läget ska hanteras på bästa möjliga sätt. Det är inte där problemet ligger utan att man har en personalpolitik som inte fungerar och ett uruselt politiskt ledarskap.

 • En mer jämlik vård – KD:s yttrande om landstingets målbild

  Vården står inför stora utmaningar och vi kristdemokrater anser att det är nödvändigt att arbeta aktivt för att åstadkomma en mer jämlik vård. På ett nationellt plan reagerar vi på de stora skillnaderna som finns mellan olika landsting och har därför efterfrågat att den specialiserade vården går över i ett statligt ansvar. Eftersom detta kräver en samsyn mellan olika parter, och är ett långsiktigt arbete, innebär detta att vi i dagsläget agerar regionalt utifrån givna geografiska indelningar....

 • Medarbetarnas varningssignaler måste tas på allvar

  Nu har också vi kristdemokrater varit ute och lyssnat in personalföreträdare. Tyvärr är vårt intryck efter detta precis som Vänsterpartiet förmedlar via sin landstings-Facebook att omtaget mest handlat om att ut och träffa folk och att man inte alls lyssnat in och tagit till sig av goda idéer och tankar kring processen.

  – Det är skrämmande att man inte tar medarbetarnas varningssignaler om orimliga arbetsvillkor och risker för patientsäkerheten på allvar.

  Det säger Mona Hammarst...

 • KD för att inrätta karriärtjänster i vården

  Liberalerna har i en motion föreslagit att inrätta karriärtjänster i vården.

  När motionen behandlades av landstingsfullmäktige i februari 2016 yrkade förutom Kristdemokraterna och Liberalerna även M och C bifall till motionen. Tyvärr gick en majoriteten emot förslaget. S och V yrkade avslag. SD meddelade som så ofta hänt tidigare att man inte i beslutet… Allianspartierna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla motionen.

  Personal | bemanning · karriärtjänster · motio...

 • Viktigt att stärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor

  Kristdemokraterna ser ett behov av att ytterligare förstärka sjuksköterskornas yrkesroll och deras arbetsvillkor. Ett sätt kan vara att inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor. Mona Hammarstedt har därför i en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) ställt frågor kring detta.

  Sedan hösten 2015 ges en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta program är tänkt att pågå fram till och med maj 2016 och innebär att man vid sidan av den...

 • Interpellationssvar: Angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

  23 februari 2016 Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående AT-tjänstgöring för sjuksköterskor.

  Idag utexamineras ca 4 000 sjuksköterskor och ca 2 000 specialistsjuksköterskor i landet varje år enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Universitetskanslerämbetet. Landstinget arbetar såväl långsiktigt som kortsiktligt för att säkra kompetensförsörjningen. Försörjningen av allmän- och specialistsjuksköterskor är prioriterad och sker i nära samverkan med närliggande unive...

 • AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: Sjukvården kräver alltmer specialistkunskaper och har ett allt mer uppskruvat arbetstempo. Detta ökar kraven på arbetsgivarna att ge nyutbildad personal tid att växa in i rollen och ansvaret.

  Den 9 september 2015 införde landstinget Västernorrland en fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor där man, vid sidan av den lokala arbetsplatsintroduktionen, under fyra och en halv dagar får praktisk träning med teori ...

 • Interpellationssvar: Landstingsdirektörens uppsägning

  Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Frågor – Har landstingsdirektören gått självmant? – I så fall med vilken rätt har Erik Lövgren frångått avtalet och skrivit under en överenskommelse om denna fallskärm? – Om landstingsdirektören inte har avgått på egen begäran: På vilken grund har han då blivit uppsagd?

  Svar: Anders L Johanssons chefsavtal, reglerar uppdraget som Landstingsdirektör. I avtalet framgår at...

 • 70 öre behövs för ekonomi i balans!

  Till 2018 ska landstinget enligt lag balansera upp förra och innevarande års prognostiserade underskott med motsvarande överskott. Missar man detta kommer man tvingas till drastiska nedskärningar och risken att staten tar över och tvångsförvaltar verksamheten.

  Kristdemokraterna har kommit fram till att 70 öre i höjning av landstingsskatten och en justering av patientavgifter till nivåer som motsvarar våra grannlän måste till för att få ordning på ekonomin 2016.

  – Vi har in...

 • Interpellation: Landstingsdirektörens uppsägning

  Interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande angående landstingsdirektörens uppsägning

  På allehanda.se kan vi i en artikel den 20 oktober läsa att Landstingsdirektören har sagt upp sig. I tidningsartikeln framgår att landstingets direktör Anders L Johansson funderat på om han ska fortsätta en tid och att ingen har bett honom sluta. Landstingsstyrelsens vice och för närvarande tillförordnade ordförande, Erik Lövgren, påtalar i artikeln att han är nöjd med hans arbete. Enligt...